ÇİFTE SİGORTALILIK ( Davacının Vergi Kaydı İle Başlayan 1479 S.K.'ya Tabi Sigortalılığı Arasında 506 S.K.'ya Tabi Sigortalı Çalışmaları Bulunduğu - 506 S.K.'ya Tabi Sigortalılığın İptal Edileceği )

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ
 

E. 2009/6969

K. 2010/5256

T. 4.5.2010

• ÇİFTE SİGORTALILIK ( Davacının Vergi Kaydı İle Başlayan 1479 S.K.'ya Tabi Sigortalılığı Arasında 506 S.K.'ya Tabi Sigortalı Çalışmaları Bulunduğu - 506 S.K.'ya Tabi Sigortalılığın İptal Edileceği )

• ÇAKIŞAN SİGORTALI ÇALIŞMALARIN İPTALİ ( Davacının Vergi Kaydı İle Başlayan 1479 S.K.'ya Tabi Sigortalılığı Arasında 506 S.K.'ya Tabi Sigortalı Çalışmaları Bulunduğu - 506 S.K.'ya Tabi Sigortalılığın İptali Gerektiği )

• 506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIK ( Davacının Vergi Kaydı İle Başlayan 1479 S.K.'ya Tabi Sigortalılığı Arasında 506 S.K.'ya Tabi Sigortalı Çalışmaları Bulunduğu - 506 S.K.'ya Tabi Sigortalılığın İptal Edileceği )

506/m. 3

1479/m. 24/1, 2

5510/m. 53

ÖZET : Somut olayda davacının 506 sayılı Yasaya tabi çalışması sona ermiştir. Davacının sonraki tarihlerde minibüs işletmeciliğinden dolayı vergi kaydı bulunmaktadır. Davacının vergi kaydı ile başlayan 1479 sayılı Yasa'ya tabi sigortalılığı arasında, 506 sayılı Yasa'ya tabi sigortalı çalışmaları mevcut ise de; önceden başlayan sigortalılığı esnaf Bağ-Kur sigortalılığı olup çifte sigortalılık mümkün olmadığından, 506 sayılı Yasa'ya tabi sigortalılığının iptal edilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, 26.12.1996-21.02.2005 tarihleri arası SSK sigortalılık süreleri ile çakışan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin iptali ile çakışmayan sürelerin geçerliliğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı SGK'nun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava, davacının 26.12.1996-21.02.2005 tarihleri arasında 506 sayılı Yasa'ya tabi çalışmaları ile çakışan 1479 sayılı Yasa'ya tabi sigortalı çalışmalarının iptali ile 506 sayılı Yasa'ya tabi çalışmalarının geçerli olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının 26.12.1996 - 25.02.2005 tarihleri arasında ( 02.06.1997 - 03.10.1997 arası 121 gün, 15.06.1998 - 01.11.1998 arası 120 gün, 01.07.1999 - 01.11.1999 arası 121 gün, 15.08.2000 - 14.09.2000 arası 30 gün, 01.07.2001 - 01.10.2001 arası 90 gün, 01.08.2002 - 01.11.2002 arası 91 gün, 03.06.2003 - 01.11.2003 arası 120 gün, 01.06.2004 - 30.09.2004 arası 120 gün ) toplam 813 gün 506 sayılı Yasaya tabi hizmetleri ile çakışan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin iptaline, çakışma dışı kalan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin geçerli olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 06.01.1985 tarihli işe giriş bildirgesi ile vergi kaydından dolayı 19.06.1985 tarihinde 1479 sayılı Yasa'ya tabi Esnaf Bağ-Kur sigortalısı olarak tescil edildiği, ilk prim ödemesini 25.11.1988 tarihinde yaptığı, 5458 sayılı Yapılandırma Yasasından yararlanarak borcunu bitirdiği ve 25.04.2006 tarihinde toplu olarak 15.500,00 TL ödemede bulunduğu, davacının 29.08.1978-29.05.1981, 06.01.1986-30.12.1988 ve 26.12.1996-21.02.2005 tarihleri arasında vergi kaydının, 01.01.1979-27.12.1984, 19.06.1985-01.08.1991 ve 26.12.1996-28.02.2005 tarihleri arasında Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydının, 27.12.1996-25.02.2005 tarihleri arasında da Esnaf Sicil kaydının bulunduğu, davalı Kurumca 19.06.1985- 01.08.1992 ve 26.12.1996-21.02.2005 tarihleri arasında sigortalı olarak kabul edildiği, ilk kez 506 sayılı Yasaya tabi çalışmasının 03.04.1981 tarihinde başladığı ve 11.10.1982, 11.02.1985, 05.07.1993, 02.08.1994, 15.06.1995, 01.06.1996, 01.01.1996, 02.06.1997, 15.06.1998, 01.07.1999, 15.08.2000, 01.07.2001, 01.08.2002, 03.06.2003, 01.09.2003 tarihlerinde tekrar işe giriş bildirgelerinin verildiği, sigortalı hizmet cetvelinde 11.02.1985-23.02.1985 arası 82 gün, 1993 yılında 130 gün, 1994 yılında 90 gün, 1995 yılında 124 gün, 1996 yılında 203 gün, 1997 yılında 121 gün, 1998 yılında 120 gün, 1999 yılında 121 gün, 2000 yılında 30 gün, 2001 yılında 90 gün, 2002 yılında 91 gün 2003 yılında 120 gün, 2004 yılında 120 gün, 01.06.2005-30.09.2005 arası 120 gün, 2006 yılında 194 gün zorunlu çalışmalarının bulunduğu görülmektedir.

Sosyal güvenlik sistemimizde çifte sigortalılık mümkün olmayıp çakışan sigortalılık olarak adlandırılan böyle durumlarda zorunlu sigortalılıkların çakışması halinde sorun önceden başlayıp devam eden zorunlu sigortalılığa geçerlilik tanınarak çözümlenmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2001/21-627 Esas, 2001/659 Karar ve 03.10.2001 günlü kararı ile, 2005/21-389 Esas, 2005/430 Karar ve 29.06.2005 günlü kararlarında önceden başlayan sigortalılığın asıl sigortalılık olduğu özellikle belirtilmiştir.

Somut olayda davacının 01.11.1996 tarihinde 506 sayılı Yasaya tabi çalışması sona ermiş ve 26.12.1996 tarihinden 21.02.2005 tarihine kadar minibüs işletmeciliğinden dolayı vergi kaydı bulunmaktadır. Davacının 26.12.1996 tarihinden itibaren vergi kaydı ile başlayan 1479 sayılı Yasa'ya tabi sigortalılığı arasında, 506 sayılı Yasa'ya tabi sigortalı çalışmaları mevcut ise de; önceden başlayan sigortalılığı esnaf Bağ-Kur sigortalılığı olup çifte sigortalılık mümkün olmadığından, davacının 26.12.1996-21.02.2005 tarihleri arasında kalan 506 sayılı Yasa'ya tabi sigortalılığının iptal edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak iş, davacının 1479 sayılı Yasaya tabi sigortalılığı ile çakışan 506 sayılı Yasa'ya tabi sigortalılığını iptal etmek ve çıkacak sonuca göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu hususlar göz önünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı kurumun temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), 04.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.