HACZE İTİRAZ ( Borçlunun Mahcuzların Taşınmaz Rehni Kapsamında Teferruat Olduğunu İleri Sürmesi - İpotek Listesinde Belirtilmemiş Olsa da Malın Teferruat Niteliği İle Rehin Kapsamında Kalıp Kalmadığının Açıkça Tespit Edileceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/14839

K. 2008/18381

T. 24.10.2008

• TEFERRUAT ( Bu Niteliği İle Tespit Edilen Mahcuzların İpotek Akit Tablosunda Yer Alması Halinde Taşınmazdan Ayrı Haczinin Mümkün Olmadığı )

• HACZE İTİRAZ ( Borçlunun Mahcuzların Taşınmaz Rehni Kapsamında Teferruat Olduğunu İleri Sürmesi - İpotek Listesinde Belirtilmemiş Olsa da Malın Teferruat Niteliği İle Rehin Kapsamında Kalıp Kalmadığının Açıkça Tespit Edileceği )

• TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDA MALIN TEFERRUAT OLDUĞU İDDİASI ( İpotek Listesinde Belirtilmemiş Olsa da Malın Teferruat Niteliği İle Rehin Kapsamında Kalıp Kalmadığının Açıkça Tespit Edileceği - Hacze İtiraz )

• REHİN ( Taşınmazı Bütünleyici Parçaları ve Eklentileri İle Birlikte Yükümlü Kılacağı - Hacze İtiraz/Malın Teferruat Niteliğinin Araştırılması Gerektiği )

4721/m.

684, 686, 862/1

 

2004/m.

83/c

 

ÖZET : Teferruat niteliği tespit edilen mahcuzların İİK.nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tablosunda yer alması halinde taşınmazdan ayrı haczi mümkün değildir. Borçlu mahcuzların taşınmaz rehni kapsamında teferruat olduğunu ileri sürdüğüne göre ipotek listesinde belirtilmemiş olsa da malın teferruat niteliği ile rehin kapsamında kalıp kalmadığı açıkça tespit edilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun şikayeti haczedilen mahcuzların taşınmaz rehni kapsamında kaldığından teferruat olması sebebiyle taşınmazdan ayrı haczedilemeyeceği ve haczin kaldırılmasına ilişkindir.

MK.nun 684. maddesi gereğince mütemmim cüz niteliğindeki şeyler bütünden ayrı olarak haczedilemez. Kural olarak eklentinin, taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Ancak teferruat niteliği tespit edilen mahcuzların İİK.nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tablosunda yer alması halinde taşınmazdan ayrı haczi mümkün değildir.

Somut olayda, bilirkişi raporunda şikayete konu olan İ... Marka 2005 model 4912 seri nolu R... Makinanın teferruat listesine şerh verilmediğinden haczinin mümkün olmadığı belirtilmiş, mahkemece bilirkişinin bu beyanı dikkate alınarak bu makine ile ilgili haczin kaldırılması isteğinin reddine karar verilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 686. maddesinde açıklandığı gibi bir mahcuzun teferruat niteliğinde olup olmadığının açıkça tespit edilmesi zorunludur. Söz konusu makinanın ipotek listesinde belirtilmemiş olması, onun teferruat niteliğinde olup olmadığının incelenmesine engel değildir. Zira, Türk Medeni Kanunu'nun 862/1. maddesi gereğince rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılacağı için teferruat niteliğinin araştırılması gerekir. Şayet yapılacak inceleme sonucunda şikayete konu malın teferruat niteliğinde olduğu belirlenirse İİK'nun 83/c maddesi ve TMK'nun 862/1. maddesi uyarınca rehin kapsamında kalacağından ayrı haczi mümkün değildir.

Mahkemece eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.