İMAR DÜZENLEMESİNDE MALİKİN MUVAFAKATI İLE YOLA TERKEDİLEN KISIM ( Uygulama Sonucu Müstakil Parsel Haline Getirilmesi - Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı da İstenemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17594

K. 2011/2977

T. 22.2.2011

• İMAR DÜZENLEMESİNDE MALİKİN MUVAFAKATI İLE YOLA TERKEDİLEN KISIM ( Uygulama Sonucu Müstakil Parsel Haline Getirilmesi - Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı da İstenemeyeceği )

• KAMU HİZMET VE TESİSLERİNE AYRILAN YERLER ( Kamulaştırma Kanunu Md. 35 Uyarınca İmar Düzenlemesi Sırasında Malikinin Muvafakati İle - Eski Malikleri Tarafından Karşılığı İstenemeyeceği Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı )

• YOLA TERKEDİLEN TAŞINMAZ KISMI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikinin Muvafakati İle/Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığı da İstenemeyeceği - Uygulama Sonucu Müstakil Parsel Haline Getirilmesi )

2942/m.

35

 

 

ÖZET : Kamulaştırma Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca imar düzenlemesi sırasında malikinin muvafakati ile yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı da istenemez.

DAVA : Taraflar arasındaki taşınmazın bedelsiz yola terkedilen kısımlarının imar uygulaması sonucu müstakil parsel haline getirilip, amaç dışı kullanılması sebebiyle tapu iptal ve tescili olmadığı takdirde bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, taşınmazın bedelsiz yola terkedilen kısımlarının imar uygulaması sonucu müstakil parsel haline getirilip, amaç dışı kullanılması sebebiyle tapu iptal ve tescili olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi uyarınca imar düzenlemesi sırasında malikinin muvaffakatı ile yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı da istenilemez.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ( ONANMASINA ), peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 22.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.