İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocuk Ergin Olduğu Halde Eğitimi Devam Ediyorsa Kaldırılmasını Talep Eden Davacı Babanın Bakma Yükümlülüğünün Devam Edeceği - Çocuğun TMK. Md. 364 Uyarınca Ayrıca Dava Açmasına Gerek Bulunmadığı )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/22576

K. 2011/1865

T. 15.2.2011

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocuk Ergin Olduğu Halde Eğitimi Devam Ediyorsa Kaldırılmasını Talep Eden Davacı Babanın Bakma Yükümlülüğünün Devam Edeceği - Çocuğun TMK. Md. 364 Uyarınca Ayrıca Dava Açmasına Gerek Bulunmadığı )

• ERGİN ÇOCUĞA BAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çocuğun TMK. Md. 364 Uyarınca Dava Açmasına Gerek Bulunmadığı - Eğitimi Devam Ediyorsa Kaldırılmasını Talep Eden Davacı Babanın Yükümlülüğünün Devam Edeceği )

• NAFAKANIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İştirak Nafakası/Çocuğun Reşit Olması Nedeniyle - Eğitimi Devam Ediyorsa Kaldırılmasını Talep Eden Davacı Babanın Bakma Yükümlülüğünün Devam Edeceği )

4721/m.

328/1-11, 364, 388/1

 

ÖZET : Davacı baba, kızının reşit olması nedeniyle iştirak nafakası şartlarının ortadan kalktığını belirterek kaldırılmasını talep etmiştir. Ergin olmasına rağmen, okul yazısına göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan ve hiçbir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam eder. Çocuğun TMK.nun 364. maddesi uyarınca ayrıca dava açmasına lüzum yoktur.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, boşanma kararı ile birlikte davalı kızına iştirak nafakası bağlandığını, davalının reşit olması nedeniyle iştirak nafakası şartlarının ortadan kalktığını belirterek davalının reşit olduğu 19.05.2010 tarihinden itibaren iştirak nafakasının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında, davalının 19.05.2010 tarihinde reşit olduğunu, Bursa Mesleki Açıköğretim Lisesinde öğrenci olduğunu, ihtiyaçlarının arttığını, nafakaya ihtiyacı olduğunu beyan etmiştir.

Mahkemece; davanın kabulü ile davalının reşit olduğu 19.05.2010 tarihi itibariyle iştirak nafakasının sona ermiş olduğunun tespitine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 328/1. maddesine göre; ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olması ile kalkar. Ancak, 328/11 hükmüne göre de "Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler".

O halde 4721 sayılı Medeni Kanun ile getirilen 328/11. fıkra hükmüne göre, ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına rağmen eğitimi devam ettiği takdirde kalkmamakta, devam etmektedir. ( 388/1 ). Çocuğun MK. 364. maddesi uyarınca ayrıca dava açmasına lüzum yoktur.

Davada, davalının reşit olmasına rağmen okul yazısına göre Mesleki Açıköğretim Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda hiç bir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam ettiğine göre, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.