İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının Nedeniyle )

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/12-516

K. 2008/549

T. 24.9.2008

• SATIŞ İLANI ( Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )

• İHALENİN FESHİ SEBEBİ ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının Nedeniyle )

• GAZETE İLANI ( Satış İlanının Yasaya ve Satış Kararına Uygun Olarak Yurt Çapında Yayın Yapan Tirajı İlk Sıralarda Bir Gazetede Yapılmamış Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )

2004/m.

114, 134

 

 

ÖZET : Satış ilanının yurt çapında yayınlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan, satış talebi tarihinde tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt çapında yayın yapan gazetelerden biri ile yapılması gerekir. İcra müdürü de Türkiye çapında yayın yapan ve tirajı ilk sıralarda olan gazetelerden birinde ilan yapılmasına karar vermiştir. Buna rağmen İstanbul'da yayınlanan bir gazetede ilan yapılmış olması ihalenin feshi nedenidir.

DAVA : Taraflar arasındaki "ihalenin feshi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 15.03.2007 gün ve 2007/3-284 sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 05.07.2007 gün ve 200711 1498-13870 sayılı ilamı ile önce hüküm onanmış; davacı/borçlu vekilinin karar düzeltme istemi üzerine aynı dairenin 09.11.2007 gün ve 2007117929 sayılı ilamı ile;

( ... İcra Müdürlüğünce 20.10.2006 tarihli satış kararında "satış ilanının Türkiye düzeyinde yayınlanmakta olan tirajı yüksek ilk elli binin üzerinde yayın yapan gazetelerden birinde yapılmasına" karar verildiği, ancak aynı müdürlükçe Basın İlan Kurumu'na yazılan yazıda ise "Türkiye genelinde yayınlanan tirajı 50.000 üzerinde bir gazetede ilanı "nın yapılması istenmiştir.

Bu ilanın, İstanbul'da günlük olarak neşrolunan, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz Türkiye'de Y. isimli gazetede yayınlandığı Basın İlan Kurumu'nun cevabi yazısından anlaşılmaktadır. Borçlu vekili satıştan evvel yapılan bu ilanın satış kararında açıklanan koşula uygun olmadığı gerekçesi ile satışın durdurulması için Büyükçekmece İcra Mahkemesi'ne başvurmuş, bu başvurunun, sözü edilen gazetenin tirajının 50.000'in üzerinde olduğu gerekçesi ile 08.12.2006 tarih ve 2006/1312 Esas, 2006/1074 Karar sayılı kararı ile reddedilmiştir. Anılan bu kararın temyiz kabiliyeti bulunmaktadır. Borçlu bu kez aynı konuyu ihalenin feshi nedeni yapmaktadır. Yukarıda açıklanan gazetenin satış kararında açıklanan tirajı yüksek ilk elli binin üzerinde yayın yapan gazetelerden biri olmadığı tartışmasızdır.

Konu ile ilgili İİK' nun 4949 Sayılı Kanun ile değişik 114/2. maddesinin 2. cümlesi aynen "ilanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan, satış talebi tarihinde tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile yapılır" yasal düzenlemesini içermektedir. Satışı yapılan taşınmaz 21.408 m2 alan üzerine kurulu bir fabrikadır. Niteliği göz önünde bulundurulduğunda ve satış ilanının tirajı yüksek ilk gazetelerden birinde yayımlanmasına karar verildiği halde bu karara uymayan bir şekilde satış ilanının İstanbul'da günlük olarak neşrolunan 54.000 tirajlı bir gazetede yapılmış olması sözü edilen satış kararına ve İİK'nun 114/2. maddesinde öngörülen yasal düzenlemeye uygun düşmemektedir. İşbu işlem başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir. Bu kararın yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle satışa konu taşınmazın fabrika niteliğinde bulunmasına karşın, satış kararı içeriğine aykırı uygulama yapılarak ilanın tirajı yüksek yurt çapında yayın yapan ilk sıralarda yer alan gazetelerden birinde yapılmamış olmasına ve aynı ilkelerin Hukuk Genel Kurulu'nun 03.07.2002 gün ve 2002/12-544-573 sayılı kararında da vurgulanmış bulunmamasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nun da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı/borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 24.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.