İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASINDAN VEYA KENDİSİNE TEBLİGİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇERİSİNDE DAVA AÇILMASI GEREĞİ -DAVALININ YOKLUĞUNDA YAPILAN İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ - İHTİYATİ HACZİN DÜŞMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19

                                       www.neohukuk.net
Tarih 08.12.2005
Esas No 2005/8157
Karar No 2005/12325

ŞİKAYET DAVASI - İHTİYATİ HACZİN UYGULANMASINDAN VEYA KENDİSİNE TEBLİGİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇERİSİNDE DAVA AÇILMASI GEREĞİ -DAVALININ YOKLUĞUNDA YAPILAN İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ - İHTİYATİ HACZİN DÜŞMEDİĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 262\MADDE 261\MADDE 257\MADDE 264

Özet
Dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: İİK. nun 264/1 maddesine göre dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir. Kıymet takdir raporunun tebliği hacizlerin tebliğ edildiği anlamına gelmez.

İcra mahkemesince bu yönler gözetilerek yazılı biçimde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Sonuç: Yukarda açıklanan sebeplerle kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 08.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.