SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Keşideci Protesto Edilmediği İçin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gereği )
T.C.
YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ                       www.neohukuk.net


E. 2006/10017

K. 2006/12549

T. 12.6.2006

• LEHTARA MÜRACAAT KOŞULU ( Yasal Süresinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu )

• SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Keşideci Protesto Edilmediği İçin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gereği )

• KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetileceği )

2004/m.170/a-2

6762/m.626,642/2,690


ÖZET : Türk Ticaret Kanunun 690. maddesinin göndermesi ile 626 ve 642/2 maddeleri gereğince, hamilin lehtara müracaat edebilmesi, yasal süresinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Keşideci protesto edilmediği için lehtar cirantaya karşı müracaat hakkını kaybeder. Bu husus İİK'nın 170/a-2. maddesi gereğince süresinde yapılan itirazlarda icra mahkemesince re'sen gözetilmelidir.
DAVA : Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu Halil vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : TTK'nın 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanun'un 626 ve 642/2. maddeleri gereğince hamilin lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin senet lehtarı olan Halil'i takip edemez. Zira, keşideci protesto edilmediği için lehtar cirantaya karşı müracaat hakkını kaybeder. Bu husus İİK'nın 170/a-2. maddesi gereğince süresinde yapılan itirazlarda icra mahkemesince re'sen gözetilmelidir.
Somut olayda takip talepnamesine protesto belgesi eklenmediği gibi, alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmamıştır.
Mahkemece yapılacak iş, yukarıda sözü edilen protesto belgesinin alacaklı vekilinden istenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu Halil vekilininin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.