SENET VE İPOTEKLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN TAKİBİ
T.C.

YARGITAY


12. HUKUK DAİRESİ
                                               www.neohukuk.net
E. 1990/435

K. 1990/8495

T. 17.9.1990

• TAKİP ( İpotek ve Senetle Temin Edilen Alacağı )

• İPOTEKLE VE SENETLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN TAKİBİ

• SENET VE İPOTEKLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN TAKİBİ

2004/m.45,167

ÖZET : Bir alacak için ipotek tesis edilmekle birlikte, ayrıca kambiyo senedi de düzenlenmişse, hem ipoteğe hem de senede dayanılarak ayrı ayrı takip yapılabilir. Ancak paranın tahsilinde, mükerrer ödeme yapılmamalıdır.
DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.1.1990 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR: İİK`nun 45. maddesine göre ipotekle temin edilmiş bir alacak ayrıca senede bağlanmış ise, senede dayanılarak takip yapılmasında da yasal bir engel yoktur. Tahsilde tekerrrüne meydan verilmemek suretiyle hem ipoteğe hem de senede dayanılarak ayrı ayrı takip yapılabilir.
Tahsil olunan para, toplam borçtan mahsup edileceğinden mükerrer takipten bahsolunamaz.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmekle merci kararının İİK 366 ve HUMK 438. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.9.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.