İstirdat Davasinda Vekalet Ücretİ
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
Esas : 2005/12765
Karar : 2005/16778
Tarih : 01.01.2005             www.neohukuk.net
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip dayanağı ilam müstakilen açılan istirdat davası niteliğinde olup kesinleşmeden takip konusu yapılabilecek nitelikteki ilamlardandır. İcra mahkemesi karar gerekçesinde yer alan İİK' nun 72/5 maddesinin somut olayda bu nedenle uygulama yeri yoktur. Öte yandan, dayanak ilamın incelenmesinde, menfi tespit olarak açılıp davanın istirdata da dönüşmediği görülmekle icra mahkemesince takip dayanağı ilamın kesinleşmediğinden bahisle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi