VEKALET ÜCRETİ (Kaçakçılık suçlarında NİSPİ?... MAKTU?....)
T.C.
YARGITAY
7.Ceza Dairesi                  wwwneohukuk.net

Esas: 2002/1370
Karar: 2003/2340
Karar Tarihi: 07.05.2003

ÖZET : Raporu hükme dayanak yapılan bilirkişiye önceki yemini hatırlatılmalıdır. Bilirkişinin raporları arasında fob değerlere arasındaki çelişkilerin nedenleri araştırılıp çelişkiler giderilmelidir. Hakkındaki kamu davası tefrik edilen sanığın yakalanıp mahkum olduğunda, hükmolunan nisbi harç ile, maktu ve nisbi vekalet ücretlerinden sanıklarla birlikte müteselsilen sorumlu tutulacağının karar yerinde belirtilmemesinin kanuna aykırıdır.

(1918 S. K. m. 49/2) (1412 S. K. m. 72/2)

Dava: 1918 Sayılı Kanuna muhalefetten Sanıklar Ali, Hacı ve Doğan haklarında bozma üzerine yapılan duruşma sonunda:Hükümlülüklerine dair İSKENDERUN Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.10.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar Ali ile Doğan vekilleri tarafından süresinde, sanık Hacı tarafından da süresinden sonra, istenilerek sanıklar Doğan ve Ali vekilleri yönünden duruşmalı inceleme isteğinde de bulunulan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının red ve onama isteyen 9.12.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle usulüne uygun yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanıklar hakkındaki temyiz incelemesinin duruşmasız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildikten sonra dosyadaki kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: I-Sanık Hacı'nın yasal süresinden sonra vaki temyiz inceleme isteğinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

II-Sanıklar Doğan ve Ali vekillerinin temyizlerine göre yapılan incelemede;

1-12.10.1999 günlü raporu hükme dayanak yapılan bilirkişiye önceki yemininin hatırlatılmaması suretiyle CMUK'nun 72/2 madde fıkrasına aykırı davranılması,

2-Bilirkişinin 16.7.1999 günlü raporunda dava konusu çayların bir kilogramını FOB 5463,05 lira, 12.10.1999 günlü raporunda ise FOB 5790,80 lira olarak belirlediği halde, çelişkinin nedeni araştırılıp giderilmeden dava yüksek değere itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

3-Toplu Kaçakçılık suçundan mahkumiyetlerine karar verilen Dülük, Hasan ve Doğan haklarında 1918 sayılı yasanın 49/2 maddesi uygulandığına göre, ikili birli kural uyarınca anılan sanıklara birer, diğer sanıklara da ikişer hisse verilerek 9 hisse itibariyle, hükmolunan tazmini ağır para cezası, nisbi harç ve nisbi vekalet ücretinin tamamından sanıklar Hacı ve Ali'nin 1/9'ar payından da sanıklar Dülük, Hasan ve Doğan'in sorumlu olmaları koşuluyla sanıklardan müteselsilen alınmasına karar verilmesi gerekirken, hakkındaki dava tefrik edilen Mehmet hissesi nazara alınmadan, 7 hisse üzerinden hesapla yazılı şekilde hüküm tesisi,

4-4421 sayılı yasa ile değişik 647 sayılı yasanın 5. maddesinde mahsup miktarlarının her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılacağının öngörüldüğü cihetle, sanıkların tazmini para cezasını ödemede acze düşüp, hapse çevrilmesi gereken tarihte yürürlükte olacak yeniden değerleme oranına göre infaz sırasında hesaplanması gerektiği gözetilmeden çevrili hapis sürelerinin gösterilmesi suretiyle infazı kısıtlar şekilde hüküm kurulması,

5-Hakkındaki kamu davası tefrik edilen sanık Mehmet yakalanıp mahkum olduğunda, hükmolunan nisbi harç ile, maktu ve nisbi vekalet ücretlerinden sanıklarla birlikte müteselsilen sorumlu tutulacağının karar yerinde belirtilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar Doğan ve Ali vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, CMUK'nun 325. maddesi uyarınca bozmanın sanıklar Dülük, Hasan ve Hacı'ya da sirayet ettirilmesine, 7.5.2003 günü oybirliği ile karar verildi.