VEKALET ÜCRETİ ( Uyuşmazlık Tahsil Harcının Ödenmemesinden Kaynaklanmakta Olup Tahsil Harcı Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği -Menfi Tespit Davası )
T.C.

YARGITAY


13. HUKUK DAİRESİ           www.neohukuk.net

E. 2005/9164

K. 2005/15143

T. 13.10.2005

• MENFİ TESPİT TALEBİ ( Uyuşmazlık Tahsil Harcının Ödenmemesinden Kaynaklanmakta Olup Tahsil Harcı Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

• TAHSİL HARCININ ÖDENMEMESİ ( Tahsil Harcı Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Uyuşmazlık Tahsil Harcının Ödenmemesinden Kaynaklanmakta Olup Tahsil Harcı Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği -Menfi Tespit Davası )

• İLK CELSEDE DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Davalı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. Md Gereği Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Karar Gereği Yerine Getirilmeden İlk Celse Davayı Kabul Ettiğini Bildirdiğinden Tarife İle Belirlenen Ücretin Yarısına Hükmedilmesi Gerektiği )

492/m.22

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.6

ÖZET : Dava, menfi tespit talebidir. Davacının icra takibine konu olan tüm borcu davalıya ödediğini ancak takibin işlemden halen kaldırılmadığını ileri sürerek eldeki davayı açmış, davalı ise ilk celse davayı kabul ettiğini,ancak dosyanın işlemden kaldırılabilmesi için davacının tahsil harcını ödemesi gerektiğini bildirmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahsil harcının ödenmemesinden kaynaklanmakta olup, tahsil harcı üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ayrıca davalı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. md gereği delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereği yerine getirilmeden ilk celse davayı kabul ettiğini bildirmiş olduğundan tarife ile belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR : Davacı, kefil olduğu borçtan dolayı davalı tarafından icra takibi yapıldığını,toplam 23 713 000 000 TL ödemesine ve ibraname almasına rağmen,davalının tahsil harcını ödeyip dosyayı işlemden kaldırmadığını ileri sürerek ilgili icra dosyasından borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, ilk celse davayı kabul ettiğini, borcun ödendiğini ancak tahsil harcını davacının yatırması gerektiğini, tahsil harcı yatırıldığında dosyanın işlemden kaldırılacağını savunmuştur.

Mahkemece,davanın kabulüne,10.10.2002 tarihi itibarı ile davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş;hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacının icra takibine konu olan tüm borcu davalıya ödediğini ancak takibin işlemden halen kaldırılmadığını ileri sürerek eldeki davayı açmış,davalı ise ilk celse davayı kabul ettiğini,ancak dosyanın işlemden kaldırılabilmesi için davacının tahsil harcını ödemesi gerektiğini bildirmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahsil harcının ödenmemesinden kaynaklanmakta olup, Düzce 2. İcra Müdürlüğünün 2001/2821 sayılı dosyasından tahsil harcının 427 200 000 TL olduğu anlaşıldığından tahsil harcı üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ayrıca davalı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. md gereği delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereği yerine getirilmeden ilk celse davayı kabul ettiğini bildirmiş olduğundan tarife ile belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekir. 492 sayılı Harçlar Kanunun 22.md gereğince de karar ve ilam harcının 1/3 üne hükmedilmemiş olması bozma nedenidir. Ne var ki yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK 438/7 md hükmü uyarınca mahkeme kararının aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1.bendde açıklanan nedenlerden dolayı davalının sair temyiz itirazlarının reddine,2. bend gereği mahkeme kararının hüküm bölümünün 3 nolu bendinin 2. satırında yer alan ( -2337,04- ) nin hükümden çıkarılarak yerine ( 175 YTL ) nin, 4.nolu bendinin 2. satırında yer alan ( 376,40 YTL ) nin hükümden çıkarılarak yerine ( 154.80 YTL ) nin yazılmasına, mahkeme kararının bu şekilde düzeltilmesine ve düzeltilmiş iş bu şekliyle ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 13.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.