AVUKATLIK ÜCRETİ ( Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu - İş Sahibinin Borcundan Dolayı Takas Ve Mahsup Edilemeyeceği/Haczedilemeyeceği ) VEKALET ÜCRETİ ( Avukat Lehine Hükmedilen Avukatlık Ücretinin İş Sahibinin Borcu Nedeniy
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ             www.neohukuk.net
E. 2005/1722
K. 2005/5145
T. 11.3.2005
• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olduğu - İş Sahibinin Borcundan Dolayı Takas Ve Mahsup Edilemeyeceği/Haczedilemeyeceği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Avukat Lehine Hükmedilen Avukatlık Ücretinin İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
• TAKAS MAHSUP ( Avukat Lehine Hükmedilen Avukatlık Ücretinin İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas Ve Mahsup Edilemeyeceği/Haczedilemeyeceği )
1136/m. 164
1086/m.424
ÖZET : Avukatlık Kanunu'na göre, dava sonunda kararla tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez. Açıklanan kural nazara alınmadan ilamda avukat lehine hükmedilen avukatlık ücretinin iş sahibinin borcu nedeniyle takas edilmesi yasaya aykırıdır.


DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : HUMK'nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak yargılamanın taraftan arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK. 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar )


Aynı maddenin son cümlesinde "bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda, İlamda DSİ lehine hükmedilen avukatlık ücretinin, onun borcundan dolayı takas edilmesi yasanın anılan hükmüne aykırı olup, istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 11.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.