6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından kaynaklanan her türlü davalar için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168.maddesi uyarınca vekalet ücreti maktu olarak belirlenir
T.C.
YARGITAY
10 HUKUK DAİRESİ
Esas     :  2010/15600                      www.neohukuk.net
Karar    :  2011/797
TARİH   :  25.01.2011
 
İlgili Mevzuat Hükmü : Avukatlık Kanunu MADDE 168 :(Değişik: 2/5/2001 - 4667/81 md.)       
       (Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler.
       Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.
       Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.)
ÖZET :
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından kaynaklanan her türlü davalar için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168.maddesi uyarınca vekalet ücreti maktu olarak belirlenir.
KARAR : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni geciktirici sebeplere ve özellikle, Anayasa'nın 141/3 maddesindeki, "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" hükmü ve mahkeme kararında nelerin yazılacağını belirten, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388. maddesi, mahkeme kararlarının gerekçeli yazılması gereğini öngörmüş olup; mahkemece bir gereğe uyulmamış olması, usul ve yasaya aykırı olmakla birlikte, 506 sayılı Yasa'nın 80. maddesi uyarınca şirket müdürü davacının şirkete ait prim borçlarından müteselsilen sorumlu bulunduğuna ilişkin açık yasal düzenlemeye uygun hüküm kurulmuş olmasına, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168. maddesinde yer alan "Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. (Ek cümle; 16.06.2009-5904S.K./35.mad) Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir.

KARAR : Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır." İçerikli açık yasal düzenleme karşısında, 6183 sayılı Yasa'nın uygulanmasından kaynaklanan davada, mahkeme için öngörülen maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin yasal düzenlemeye uygun bulunmasına; ayrıca, şirketin diğer ortağının, işçilik hakları konulu davada işveren sıfatıyla mahkumiyetinin, eldeki dava yönünden kesin hüküm oluşturmamasına göre, yerinde görülmeyen hüküm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına, 25.01.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.