Aile Konutu Vasfının Tespiti Adli Yargının Görevidir

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ                www.neohukuk.net

E. 2003/1436
K. 2003/3050
T. 6.3.2003

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Arttırım Talepli-Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği )

• ARTTIRIM TALEPLİ NAFAKA ( İştirak Nafakası-Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesi Gereği )

• AİLE KONUTU ( Malik Olmayan Eşin Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi Talebi-Görev )

• MALİK OLMAYAN EŞ ( Tapu Kütüğüne Aile Konutu Hakkında Şerh Verilmesi-Görev )

• GÖREV ( Malik Olmayan Eşin Tapu Kütüğüne Aile Konutu Hakkında Şerh Verilmesi Talebi )

• TAPU SİCİLİNE ŞERH ( Aile Konutu-Malik Olmayan Eş )

4721/m.176, 182, 186, 194, 1008, 1009

ÖZET : 1 ) Gelecek yıllara sari surette arttırım talepli nafaka davasında karar verilmemiş bulunması bozma sebebidir.

2 ) Malik olmayan eş, müşterek hane olarak kullanılan meskenin aile konutu olarak şerhini talep ve dava edebilir. Mahkemeler bu hususta karar vermek zorundadırlar.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacının 12.11.2002 tarihli dilekçe ile çocuğun iştirak nafakasının gelecek yıllara göre belirlenmesi istemi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir ( T.M.K. md. 182/son ).

3-Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince; Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Konutun aile konutu olup olmadığının belirlenmesi yargılamayı gerektirdiğinden bu konuda ihtilaf çıktığı takdirde karar verme yetkisi, Adli Yargıya aittir. Bu yön gözetilmeden bu konuda karar verecek yerde yazılı şekilde ve gerekçelerle hüküm tesisi ve talebin görev yönünden reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,

2-Hükmün 2 ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.