********KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA(22.03.2011)*******
T.C.
YARGITAY                          www.neohukuk.net
5. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2010/17128
KARAR NO : 2011/5077

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın …. Belediye Başkanlığı yönünden reddine, diğer davalı … Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlatıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davalı …. Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın reddine, davalı … Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırılması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğru olduğu gibi dava konusu taşınmazın 01.05.1995 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, “park, yol, ve 2 katlı bağ ve sayfiye evleri alanında” kaldığı taşınmazın asfalt, yol ve kaldırım olarak el atılan ve ana arter niteliğinde niteliğindeki … caddesi üzerinde kalan bölümü ile el atılmayan ancak imar planında ana arter olan kısım bedelinin ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmesi ve konut alanında kalan ve el atılmayan kısmın bedeline hükmedilmemesi doğrudur. Ancak;
1. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, emsal alınan taşınmaz ile dava konusu taşınmazın imar uygulaması sonucu oluşan parseller olup olmadığı araştırılmadan, emsal taşınmazın imar parseli, dava konusu taşınmazın ise kadastro parseli olduğu kabul edilerek, eksik inceleme ile emsal karşılaştırılması sonucu belirlenen bedelden düzenleme ortaklık payının indirilmesi,
2. …… Belediyesi sorumluluğunda olan ve Fen Bilirkişisi ……..’ın ….. tarihli kroki raporunda (D) harfi ile gösterilen ve imar planında 25 metrelik yol olan, (F) harfi ile gösterilen ve imar planında park olan kısımlara el atılmadığı anlaşılmış ise de; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun benzer konudaki 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 sayılı kararı da gözetilerek imar planında yol ve park alanı gibi kamu hizmetine ayrılmış bulunan yerlere el atılmamış olsa dahi 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesinin amir hükmü uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde davalı belediyece, ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi ve malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir.
Açıklanan nedenlerle, el atmadan arta kalan bu nitelikteki kısımların bedelinin de davalı ….. Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmemesi,
3. Taşınmazın el atılmayan ve imar planında konut alanında kalan Fen Bilirkişisinin krokili raporunda (E) harfi ile gösterilen bölümün önceden de yolu bulunduğundan, değer artışı olmayacağı gözetilmeden değer artışının varlığının kabulü ile eksik bedele hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının hazineye irat kaydedilmesine 22.03.2011 günü oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
B.Yıldırım E. Buyurgan N.Kayıran S.Z.Piyale A.Z. Tepedelenlioğlu