Karşılıksız Çek Keşide Etmek Çek Hesabında Bulunan Bedel İle Bankaca Ödenmesi Gereken Bedelin Mahsup Edileceği/Kalan Bedel Dikkate Alınarak Bir Gün Karşılığının 20 -100 TL Arasında Takdir Edileceği

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2010/57641

K. 2011/235

T. 11.01.2011

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Lehe Kanun Uygulamasında 5941 S.K. ve 3167 S.K.’nın Ayrı Olarak Olaya Uygulanacağı )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek – 5941 S.K. ve 3167 S.K.’nın Ayrı Olarak Olaya Uygulanacağı )

• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Çek Hesabında Bulunan Bedel İle Bankaca Ödenmesi Gereken Bedelin Mahsup Edileceği/Kalan Bedel Dikkate Alınarak Bir Gün Karşılığının 20 -100 TL Arasında Takdir Edileceği )

• ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Adli Para Cezasının Belirleneceği/Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Saptanacağı )

5237/m.52, 61

5941/m.5

ÖZET : Lehe kanun uygulamasında 3167 sayılı Çek Kanunu lehe kanun kabul edilmiştir ancak kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi gerekir.

Çek hesabında bulunan bedel ile bankaca ödenmesi gereken bedel çek bedelinden mahsup edilmelidir. Çekin karşılıksız kalan bedeli dikkate alınarak 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmeli, bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmelidir. Ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması gerekir.

DAVA : Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Mahkemece, 5941 sayılı Çek Kanunu’na göre verilecek cezanın üst sınırı ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarih esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı kanun uyarınca hüküm kurulmuş ise de; bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir. Buna göre;

1- 3167 sayılı kanun uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,

2- Tutarı 28.734 TL olan suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı kanunun 5/1. maddesi ile TCK’nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve TCK’nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilmesi, hesaplanacak adli para cezası 28.409 liradan az ise bu miktara yükseltilerek sonuç adli para cezasının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,

3- Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması

Gerekirken, soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.