PROTESTO, MÜRACAAT HAKKI

T.C.
 YARGITAY
 12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/20612
KARAR NO : 2011/1121 Y A R G I T A Y   İ L A M I        www.neohukuk.net

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ... İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : .../2010
NUMARASI : ...
DAVACILAR : BORÇLULAR  :
DAVALI : ALACAKLI      :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu ... vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
TTK.nun 690.maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı kanunun 626 ve 642/2 maddeleri gereğince hamilin, lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin lehtar olan itiraz eden borçluyu takip edemez. Zira, keşideci protesto edilmediği için lehtara karşı müracaat hakkını kaybeder.
Somut olayda, takip talepnamesine, takip dayanağı bonoya ilişkin protesto evrakı  eklenmediği gibi alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmamıştır.
O halde, mahkemece,  takip dayanağı bonoya ilişkin protesto belgesinin alacaklı vekilinden istenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi  gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu ... vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17/02/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.