KAMBİYO TAKİPLERİNDE BORÇLULARA AYRI AYRI İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİR Mİ?
T.C.
YARGITAY

12. Hukuk Dairesi                    www.neohukuk.net

Esas: 2009/19134

Karar: 2010/174

Tarih: 12.01.2010

KARAR METNİ:

 
YARGITAY İLAMI

Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 
Alacaklı vekili bonoya dayalı olarak, Özyapıcı Hazır Beton ve Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., Nurullah Yapıcı İnş. ve Tic.Ltd.Şti., Mesut Yapıcı, İbrahim Talan ve Mehmet Öz aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 14.01.2008 gününde icra takibine geçmiş, adı geçen borçlulara örnek 10 no.lu ödeme emri tebliğ edilmiştir. Daha sonra 02.04.2008 tarihinde, Keşan 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/17 D.iş esas, 2008/14 karar s. 28.02.2008 günlü ihtiyati haciz kararını sunarak, hakkında ihtiyati haciz kararı verilen muteriz Nurullah Yapıcı'ya ödeme emri tebliğini talep etmesi üzerine icra müdürlüğünce talebin kabul edilerek 02.04.2008 gününde düzenlenen örnek 10 ödeme emrinin 04.04.2008 gününde tebliğ edildiği, adı geçenin ise 08.04.2008 gününde imzaya itiraz ederek icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
 
Bu halde ödeme emrinin muteriz borçluya tebliğ edildiği 04.04.2008 tarihi itibariyle 08.04.2008 gününde icra mahkemesine yapılan başvuru İİK.nun 168/4. maddesinde ön görülen kanuni süre içindedir.
 
Öte yandan, alacaklı, bonoda avalist konumunda olan kişi hakkında takip yapabilir ise de, bunu ya başlangıçta esas borçlu ile birlikte aynı takip dosyasından veya onun hakkında ayrı bir takip yaparak daha önce başlatmış bulunduğu takiple birleştirerek yürütebilir. Somut olayda 14.01.2008 günlü takip talebinde Nurullah Yapıcı borçlu olarak gösterilmediğinden, hakkında usulüne uygun takip talebi bulunmayan adı geçene daha sonra tebliğ edilen ödeme emri yok hükmünde olup, herhangi bir sonuç doğurmaz. Bu biçimde tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayet de İİK.nun 16/2. maddesi uyarınca süresizdir.

Bu sebeple mahkemece anılan hususun re'sen gözönüne alınarak muteriz Nurullah Yapıcı'ya tebliğ edilen 02.04.2008 günlü ödeme emrinin iptali yerine, istemin süre aşımı sebebiyle reddi isabetsizdir.

 
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/01/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.