İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ - ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ - TAKİBİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR GÖNDERİLEN BİLGİ YAZISI -TAKİP İŞLEMİ NİTELİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                 www.neohukuk.net


Tarih 26.09.2005
Esas No 2005/18135
Karar No 2005/18029

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ - ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ - TAKİBİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR GÖNDERİLEN BİLGİ YAZISI -TAKİP İŞLEMİ NİTELİĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 71\MADDE 100
Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 662\MADDE 690

Özet
ÖZET : İcra mahkemesince 13.11.2000 tarihli Bakırköy İcra Müdürlüğü'ne 100. madde ile ilgili gönderilen haczin devam ettiğine ilişkin açıklama alacaklı tarafından yapılmış bir takip işlemi niteliği taşımadığından TTK'nun 690. maddesi göndermesi İle bonolarda da uygulanması gereken 662. madde gereğince zamanaşımını kesen işlemlerden sayılamaz. Mahkemece açıklanan nedenle 12.11.1998 takip tarihi itibariyle 14.10.1999 tarihinde 20.03.2003 tarihine kadar dosya işlemsiz bırakıldığından İİK' nun 71/son madde hükmü gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi bozmayı gerektirir.


İçerik
Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İcra mahkemesince 13.11.2000 tarihli Bakırköy İcra Müdürlüğü'ne 100. madde ile ilgili gönderilen haczin devam ettiğine ilişkin açıklama alacaklı tarafından yapılmış bir takip işlemi niteliği taşımadığından TTK'nun 690. maddesi göndermesi İle bonolarda da uygulanması gereken 662. madde gereğince zamanaşımını kesen işlemlerden sayılamaz. Mahkemece açıklanan nedenle 12.11.1998 takip tarihi itibariyle 14.10.1999 tarihinde 20.03.2003 tarihine kadar dosya işlemsiz bırakıldığından İİK' nun 71/son madde hükmü gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.09.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.