VEKALETTEN AZİL VEYA İSTİFA - TEBLİĞ

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                     www.neohukuk.net


Tarih 29.03.2005
Esas No 2005/3897
Karar No 2005/6568

VEKALETTEN AZİL VEYA İSTİFA - TEBLİĞ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 68

Özet
ÖZET : Bir tarafın vekilini azletmesi halinde bu istifa veya azil mahkemeye ulaşıp karşı tarafa bildirilmedikçe karşı taraf için hüküm ifade etmez, sonuç doğurmaz. Bu nedenle vekilini azleden asil, icra dosyasına azli bildirilinceye kadar tebligat azledilmiş olan vekile yapılır ve bu tebligat ile süreler işlemeye başlar. Buna karşılık vekilin istifasının veya azlinin icra dairesine ulaşıp karşı tarafa bildirilmesinden sonraki dönemde azledilmiş olan vekile tebligat yapılamaz. Tebligat var ise geçersiz olur.


İçerik
Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK'nun 438. ve İİK'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliği ile kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2- Bir tarafın vekilini azletmesi halinde bu istifa veya azil mahkemeye ulaşıp karşı tarafa bildirilmedikçe karşı taraf için hüküm ifade etmez, sonuç doğurmaz. Bu nedenle vekilini azleden asil, icra dosyasına azli bildirilinceye kadar tebligat azledilmiş olan vekile yapılır ve bu tebligat ile süreler işlemeye başlar. Buna karşılık vekilin istifasının veya azlinin icra dairesine ulaşıp karşı tarafa bildirilmesinden sonraki dönemde azledilmiş olan vekile tebligat yapılamaz. Tebligat var ise geçersiz olur ( Prof Dr. Baki Kuru, Hukuk Usuli Muhakemeleri Kanunu, C. 5. S. 5540 ).

Somut olayda ise ilamdaki vekil 16.01.2003 tarihinde İcra dosyasından gönderilen örnek 53 İcra emrini 17.01.2003 tarihinde almıştır. Ancak vekaletten azledildiğini tebliğ mazbatası altına derçetmiş ise de bu hususu 21.01.2003 tarihinde İcra dosyasına ekteki azilname ile bildirdiğinden yukarıda açıklanan kurallar doğrultusunda azledilen vekile yapılan 17.01.2003 tarihli tebliğ işleminin usulüne uygun olduğunun kabulü gerekir. 17.01.2003 tebliğ tarihi esas alındığında da vekil ile takip edilen işlerde tebliğin vekile yapılacağı asıl olduğundan borçlu asil adına çıkarılan ve 22.01.2003 tarihinde tebliğ olunan tebligat şu duruma göre hukuki sonuç doğurmaz. İcra mahkemesince açıklanan nedenlerle icra emri 17.01.2003 tarihinde tebliğ olunmuş sayılacağından şikayetin reddine karar vermek gerekirken kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi