Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bir yıllık süresi (md. 78/2) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir.
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                      www.neohukuk.net


Tarih 24.01.2006
Esas No 2005/23472
Karar No 2006/239

HACZE İTİRAZ DAVASI - HACİZ İSTEME HAKKI AÇISINDAN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - HACİZ TALEBİNİN GERİ ALINMASI DURUMUNDA BİR YILLIK SÜRENİN YENİDEN BAŞLAMAMASI - KALAN SÜRENİN ESAS ALINMASI

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 78\MADDE 106\MADDE 110\MADDE 150

Özet
Alacaklının haciz isteme hakkı, bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bir yıllık süresi (md. 78/2) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden (bir yıllık) haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin (varsa) kalan kesimi içinde yeniden haciz talebinde bulunabilir.


İçerik
Somut olayda borçlu Arif Artan'a örnek 49 nolu ödeme emri 20.6.1997 tarihinde tebliğ edilmiş ve yasal bir yıllık süresi içinde alacaklının talebi üzerine borçlunun menkul mallarına aynı tarihte haciz konulmuştur. Böylece alacaklının düşmemiş olup, olayda İİK. nun 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin zorunlu değildir. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise, süresinde satış istenmediğinden İİK. nun 106. ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.

Zira örneğin İİK. nun 150/e maddesinde 78/2. maddeye atıf yapıldığı halde görülmekte olan olayda uygulanan İİK. nun 106. ve 110. maddelerinde 78/2. maddeye atıf yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.