İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ - İLK HÜKMÜN YARGITAYCA BOZULMASINDAN SONRA ISLAH SURETİYLE TALEPTE BULUNULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI - BOZMA SONRASI İLERİ SÜRÜLEN FAİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 9                                www.neohukuk.net


Tarih 10.05.2010
Esas No 2009/1821
Karar No 2010/5133

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ - İLK HÜKMÜN YARGITAYCA BOZULMASINDAN SONRA ISLAH SURETİYLE TALEPTE BULUNULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI - BOZMA SONRASI İLERİ SÜRÜLEN FAİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 33
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) (MÜLGA KANUN NO: 5320/18) (1412): MADDE 322

Özet
İlk hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonra <ıslah> suretiyle talepte bulunulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden bozma sonrası ileri sürülen faiz isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de; bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hükmün düzeltilerek onanması gerekir.


İçerik
Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: İcranın geri bırakılması talebi ile ilgili olarak mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Bozmaya uyularak yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak;

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun 04.02.1948 gün ve 10-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi, ilk hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonra <ıslah> suretiyle talepte bulunulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden bozma sonrası ileri sürülen faiz isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK'nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün fıkrasından faize hükmedilmesine ilişkin 3. bendin çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 10.05.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.