İCRA GİDERLERİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE SAİR DİĞER MASRAFLARIN HESABA KATILMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                          www.neohukuk.net


Tarih 31.05.2010
Esas No 2010/1827
Karar No 2010/13264

ŞİKAYET DAVASI - TAKİP ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARI VE ORANININ KESİNLEŞTİĞİ - YAPILACAK HESAPLAMADA AVANS FAİZ ORANININ ESAS ALINACAĞI - HESAPLAMADA İCRA GİDERLERİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE SAİR DİĞER MASRAFLARIN HESABA KATILMASI GEREĞİ

Borçlar Kanunu (BK) (818): MADDE 84

Özet
Takip öncesi işlemiş faiz miktarı ve oranı kesinleştiğinden, yapılacak hesaplamada takipten sonrası için değişen dönemler itibariyle avans faiz oranının esas alınması gerekir. Ayrıca yapılacak hesaplamada icra giderleri icra vekalet ücreti ve sair diğer masraflar hesaba katılmalı, icra dosyasında mevcut ödeme makbuzları esas alınarak sonuca gidilmelidir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

Alacaklı tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri ve takip talebinde, senet bedeli olan 1.361.000.000 TL asıl alacak için 15.660.821 TL işlemiş faiz ve takip sonrası için de %84 faiz talep edilmiş, takip bu haliyle itirazsız kesinleşmiştir. Bu durumda takip öncesi işlemiş faiz miktarı ve oranı kesinleştiğinden, yapılacak hesaplamada takipten sonrası için değişen dönemler itibariyle avans faiz oranının esas alınması gerekir. Ayrıca yapılacak hesaplamada icra giderleri icra vekalet ücreti ve sair diğer masraflar hesaba katılmalı, icra dosyasında mevcut ödeme makbuzları esas alınarak B.K.nun 84. maddesi de gözetilerek sonuca gidilmelidir, Mahkemece bu niteliği haiz olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi