İCRA TAKİBİ YAPMAKTA HAKSIZ OLMASI - DAVALININ KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNUN KANITLANAMAMIŞ OLMASI - DAVALININ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLE SORUMLU TUTULMAMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19               www.neohukuk.net


Tarih 15.07.2010
Esas No 2010/6675
Karar No 2010/8993

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI - DAVALININ DAVACI HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPMAKTA HAKSIZ OLMASI - DAVALININ KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNUN KANITLANAMAMIŞ OLMASI - DAVALININ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLE SORUMLU TUTULMAMASI GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 72

Özet
Davalı davacı hakkında icra takibi yapmakta haksız ise de, kötüniyetli olduğu kanıtlanamadığından davalının kötüniyet tazminatı ile sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit - istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı Ç. Unlu Mam. Ltd. Şti. vekilince duruşmasız, S. Unlu Mam. San. Tic. Ltd. Şti. vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, miktar itibariyle isteğin reddine, incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Keşidecisi S. Unlu Mamuller Ltd. Şti. olan hamiline düzenlenen Ufuk K.'tan Kamil A.'a ciro edilen 15.08.2000 tarihli çeke istinaden hamil Kamil A. keşideci ve ciranta hakkında Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2000/6070 sayılı dosyasında icra takibi yapmış, ihtiyati haciz sırasında çek bedeli keşideci şirket tarafından Kamil A.'a ödenmiştir.

Keşideci S. Ltd. Şti. İcra Mahkemesinde açtığı davada çekteki imzanın şirket yetkilisine ait olmadığını iddia ederek dava açmış, çekteki imzanın keşideci şirket yetkilisine ait olmadığından takibin iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine S. Ltd. Şti. ödediği paranın tahsili (istirdadı) için 14. İcra Müdürlüğünün 2001/9442 sayılı dosyasında Kamil A. ve Ufuk K. hakkında icra takibi yapmış, icra dosyasındaki alacak Ç. Unlu Mamuller Ltd. Şti.'ne temlik edilmiştir.

Dava, davalılara borçlu olunmadığının tespiti ve ödenen 1.500.00 TL'nin istirdadı ve kötüniyet tazminatına hükmedilmesine ilişkindir.

Davalılar davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda 2000/6070 sayılı dosyanın takip alacaklısının dava dışı Kamil A. olup, S. Ltd. Şti.'nin ödemeyi Kamil A.'a yaptığını, Ufuk K.'a yapılan bir ödeme olmadığını, davalı S. Ltd. Şti.'nin 2001/9442 sayılı dosyadaki takibin sadece Kamil A. hakkında yapması gerektiğini, bu nedenle davacının davalı S. Ltd. Şti. ve temlik alacaklısına borcu olmadığının tespitine, davacı tarafından ödenen 1.500.00 TL'nin davalı S. Ltd. Şti.'den istirdadına, davalı davacı hakkında takip yapmakta kötüniyeti olduğundan % 40 kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-) Davalı S. Ltd. Şti. 2001/9442 sayılı icra dosyasında davacı Ufuk K. hakkında icra takibi yapmakta haksız ise de, kötüniyetli olduğu kanıtlanamadığından davalının kötüniyet tazminatı ile sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.07.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.