KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU - ÇEKLERDEN DOLAYI ÖDENMESİ GEREKEN MİKTARIN BELİRLİ VADELERDE ŞİKAYETÇİYE ÖDENECEĞİ TAAHHÜTNAMESİ - YENİ ÇEK YASASININ UYGULANMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 10                            www.neohukuk.net


Tarih 27.01.2010
Esas No 2008/4284
Karar No 2010/1460

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU - ÇEKLERDEN DOLAYI ÖDENMESİ GEREKEN MİKTARIN BELİRLİ VADELERDE ŞİKAYETÇİYE ÖDENECEĞİ TAAHHÜTNAMESİ - YENİ ÇEK YASASININ UYGULANMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5491): GEÇİCİ MADDE 2
Çek Kanunu (ÇK) (5941): GEÇİCİ MADDE 2

Özet
Sanığın/Sanık müdafiinin, hakim tarafından havale edilen dilekçesinde, suç konusu çeklerden dolayı ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde şikayetçiye ödeyeceğini belirterek, taahhütnameyi dilekçe ekinde sunmuş olması nedeniyle, 5941 sayılı Çek Kanunu?nun geçici 2. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirir.


İçerik
Dava: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Rıdvan hakkında İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 13.06.2006 tarihinde 2005/193 esas ve 2006/552 karar sayı ile verilen mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nca onama/ bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 04.03.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı, Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın/Sanık müdafiinin, hâkim tarafından havale edilen 04.01.2009 tarihli dilekçesinde, suç konusu çekten/çeklerden dolayı ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde şikayetçiye ödeyeceğini belirterek, 28/12/2009 tarihli taahhütnameyi dilekçe ekinde sunmuş olması nedeniyle, 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı <Çek Kanunu>nun geçici 2. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, hükmün BOZULMASINA, 27.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.