ÖDEMEDEN MEN TALİMATINA RAĞMEN BANKANIN KARŞILIKSIZ ŞERHİ VERMESİ - YETKİLİ HAMİLİN MEN TALİMATI OLAN ÇEKİ TAKİBE KOYMASINDA YASAL BİR ENGELİN BULUNMADIĞI - ŞİKAYET HAKKI - ZARAR KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11                   www.neohukuk.net


Tarih 06.02.2006
Esas No 2005/884
Karar No 2006/989

TAZMİNAT DAVASI - ÖDEMEDEN MEN TALİMATINA RAĞMEN BANKANIN KARŞILIKSIZ ŞERHİ VERMESİ - YETKİLİ HAMİLİN MEN TALİMATI OLAN ÇEKİ TAKİBE KOYMASINDA YASAL BİR ENGELİN BULUNMADIĞI - ŞİKAYET HAKKI - ZARAR KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ

Borçlar Kanunu (BK) (818): MADDE 41
Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 711

Özet
Mahkemece, davacının ödemeden men talimatı verdiği, davalı Bankanın verilen bu talimatın dışına çıkarak çeke şerhi vermesinde kusurunun mevcut olduğu, ancak yetkili hamilin men talimatı olan çeki takibe koymasında yasal bir engelin bulunmadığı, karşılıksız çeke ilişkin şikayet hakkının dahi mevcut olduğu, dava konusu çeke ilişkin olarak takip dosyasına herhangi bir ödemenin de yapılmadığı, takibe konulan çeklere ilişkin olarak menfi tespit davasının açılmadığı, davalı Bankanın men talimatına rağmen kaşesini kusurlu olarak yazmışsa da davacının herhangi bir zararının oluşmadığı, maddi ve manevi tazminat isteme hakkının doğmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


İçerik
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 22.09.2004 tarih ve 2003/206-2004/462 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar : Davacı vekili, davalı Bankanın Aşağı Ayrancı şubesi müşterisi olan müvekkilinin, biri 49.000.000.000-TL., diğeri ise 64.000.000.000-TL. olarak tarihsiz hamiline tanzim etmiş olduğu çekleri zayi ettiğini, TTK. nun 711/son maddesi hükmünce ödemeden men yasağı talimatına rağmen davalı Bankanın 49.000.000.000-TL meblağlı çekin arkasına şerhi düşülerek çeki hamiline geri verdiğini, davalının kusurlu davranışı sonucu davacının hem ceza hem de icra takibine maruz kaldığını ileri sürerek, 63.030.000.000-TL. maddi, 50.000.000.000-TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının hesabında dava konusu çekin karşılığının bulunmadığını, onlarca çekinin karşılığının çıkmadığını, ödemeden men talimatı verilmiş çeklerin icraya konmasının hukuken mümkün olduğunu, davacının doğmuş bir zararının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının TTK. nun 711/son maddesi hükmünce ödemeden men yasağı talimatı verdiği, davalı Bankanın verilen bu talimatın dışına çıkarak çeke şerhi vermesinde kusurunun mevcut olduğu, ancak yetkili hamilin men talimatı olan çeki takibe koymasında yasal bir engelin bulunmadığı, karşılıksız çeke ilişkin şikayet hakkının dahi mevcut olduğu, dava konusu çeke ilişkin olarak takip dosyasına herhangi bir ödemenin de yapılmadığı, takibe konulan çeklere ilişkin olarak menfi tespit davasının açılmadığı, davalı Bankanın men talimatına rağmen kaşesini kusurlu olarak yazmışsa da davacının herhangi bir zararının oluşmadığı, maddi ve manevi tazminat isteme hakkının doğmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.10 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.02.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.