NAFAKA ALACAĞI İHTİYATİ HACİZ?????
T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi


Esas: 2008/18195
Karar: 2010/1364
Tarih : 01.02.2010
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık taraflar arasında Bakırköy 9. Aile Mahkemesinin 5.3.2008 gün 2007/437 esas 2008/94 karar sayılı boşanma davasında, kadın lehine hükmedilen Türk Medeni Kanununun 174. maddesi kapsamında olan maddi ve manevi tazminatın tedbir nafaka
larının ve mahkeme masrafının tahsili amacı ile davalı kocanın taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına konulan ihtiyati hacizkararının bu tazminatlara ilişkin kararın kesinleşmemiş olması sebebiyle kaldırılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir. Boşanma kararının mahiyeti itibari ile kesinleşmeden takibe konulabilecek ilamlardan olduğu gerekçesi ile talep reddedilmiştir.

İhtiyati Haciz
kararı için hangi mahkemenin görevli olduğu konusunda İİK’ nun 258. maddesinde açıkça bir düzenleme bulunmamaktadır.Anılan maddede sadece genel olarak mahkemeden söz edildiğine göre, görev konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun göreve ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin olduğundan, kendisinden ihtiyati haciztalep edilen mahkeme, resen ya da itiraz üzerine görevsizlik kararı verebilir.

Taraflar arasındaki çekişmenin özü boşanma davasından kaynaklanmaktadır.

5133 sayılı Yasa ile değişik 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabından kaynaklanan davalara Aile Mahkemesinin görevi içerisine girdiği belirtilmiştir. Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması da gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle davaya Aile Mahkemesinde bakılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 01.02.2010