MARKANIN İPTALİ DAVASI - MARKANIN SİCİLDEN TERKİNİ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE EMTİANIN TOPLATILMASI İSTEMİ - KARAR DÜZELTME TALEBİ - VEKALET ÜCRETİNE YÖNELİK BİR İTİRAZ BULUNMAMASI - KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11                            www.neohukuk.net

Tarih 05.07.2005
Esas No 2005/7365
Karar No 2005/7212

MARKANIN İPTALİ DAVASI - MARKANIN SİCİLDEN TERKİNİ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE EMTİANIN TOPLATILMASI İSTEMİ - KARAR DÜZELTME TALEBİ - VEKALET ÜCRETİNE YÖNELİK BİR İTİRAZ BULUNMAMASI - KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ GEREĞİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 440\MADDE 442
Avukatlık Kanunu (1136): MADDE 164
Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Anlaşması (Paris Sözleşmesi): MÜKERRER MADDE 6

Özet
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve davalı vekilinin temyiz nedenleri arasında vekalet ücretine yönelik bir itiraz bulunmamasına, temyiz itirazı olarak ileri sürülmeyen bir hususun karar düzeltme nedeni olarak kabulüne hukuken olanak bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin yasada sayılan hallerden hiç birini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteklerinin reddi gerekir.


İçerik
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 27.03.2003 gün ve 2001/805-2003/117 sayılı kararı onayan Daire'nin 03.03.2005 gün ve 2004/14797-2005/985 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekili tarafından ayrı ayrı karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin ticaret unvanı ve markasını tanınmış ve maruf hale getirdiğini, davalının ibaresi ile yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazın reddedildiğini, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu red kararının ve davalının anılan markasının iptalini, markanın sicilden terkin edilmesini, haksız rekabetin men'ini, davalı markasını taşıyan emtianın toplatılmasını, imha edilmesini ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Patent Enstitüsü vekili, davalının ibareli başvurusu ile davacının işlem gören <ŞEKİLÚKOÇ> ibareli başvurusunun aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadıkları gibi, markaların vasat zeka düzeyine sahip tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının markasının dünyaca tanınmış marka olduğu, tanınmış markalar tescil edilmese dahi Paris Sözleşmesi hükümlerine göre, koruma altında bulunduğu, davalının tescil isteminin reddedilmesi gerektiği, tescilli markanın iptal edilmediği sürece haksız kullanımın söz konusu olmayacağı, bu nedenle haksız rekabet isteminin yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, YİDK'nun kararının ve davalı adına tescil edilen markasındaki ibaresinin iptaline ve sicilden terkinine, emtianın toplatılması ve haksız rekabetin men'i istemini reddine dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizin 3.3.2005 gün ve 2004/14797 E,2005/1985 K.sayılı ilamıyla onanmıştır.

Davalılar vekilleri, karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve davalılardan Murat Demir vekilinin temyiz nedenleri arasında vekalet ücretine yönelik bir itiraz bulunmamasına, temyiz itirazı olarak ileri sürülmeyen bir hususun karar düzeltme nedeni olarak kabulüne hukuken olanak bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin HUMK'nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiç birini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteklerinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin karar düzeltme isteklerinin HUMK'nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 22.90'ar YTL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK. nun 442/3. madde hükmü uyarınca, takdiren 125.00'er YTL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalılardan ayrı ayrı alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.07.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.