FATURA TEBLİĞİ TEMERRÜT FAİZİ ( Davacı Davalıya Gönderdiği İhtarname İle 10 Günlük Süre Tanımak Suretiyle Davalıyı Temerrüde Düşürdüğü - Paranın Ödendiği Tarihe Kadar Temerrüd Faizi İşleyebileceği )
T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ                www.neohukuk.net
E. 2003/4526
K. 2003/8308
T. 24.6.2003
• ALACAK DAVASI ( Fatura Tebliği Temerrüde Neden Olmadığı )
• FATURA TEBLİĞİ ( Temerrüde Neden Olmadığı - Alacak Davası )
• TEMERRÜT FAİZİ ( Davacı Davalıya Gönderdiği İhtarname İle 10 Günlük Süre Tanımak Suretiyle Davalıyı Temerrüde Düşürdüğü - Paranın Ödendiği Tarihe Kadar Temerrüd Faizi İşleyebileceği )
818/m.101
ÖZET : Dava alacak davasıdır. Fatura tebliği temerrüde neden olmaz. Davacı davalıya gönderdiği ihtarname ile 10 günlük süre tanımak suretiyle davalıyı 31.10.2000 tarihinde temerrüde düşürmüştür. Bu itibarla paranın ödendiği tarihe kadar ancak 2 günlük temerrüd faizi işleyebilir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR : Davacı davalıya Aralık 1999 tarihinde halı satıp teslim ettiğini, 4.4.2000 tarihinde düzenlediği faturaya rağmen borcunu ödemediğini, yaptığı icra takibinde ise asıl alacağı ödeyip faizine itiraz ettiğini ileri sürerek, 2.288.000.000 TL. faiz alacağının dava tarihinden itibaren faiziyle tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davacıdan ihale ile satın aldığı halıların 6.4.2000 tarihinde teslim edildiğini, 4.4.2000 tarihli faturada belirtilen borcun 850.000.000 TL.sini 30.6.2000 tarihinde ödediğini, bakiye 3.330.878.000 TL. borcun ödenmesi için davacının kendisine 17.10.2000 tarihinde ihtarname keşide ettiğini 10 günlük süre tanıdığını, davacının 10 günlük süre geçmeden icra takibinde bulunması üzerine borcu 2.11.2000 tarihinde ödeyip daha önce temerrüd oluşmadığından faize itiraz ettiğini bildirerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 1.474.347.451 TL.nin davalıdan tahsiline faiz yürütülme isteminin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalının davacıdan aldığı halının faturasının kendisine tebliği üzerine borcun bir kısmının 30.6.2000 tarihinde ödediği bakiye borcu için gönderilen ihtarnamede 10 günlük süre tanındığı ancak süre dolmadan evvel davacının icra takibine giriştiği ödeme emrinin tebliği üzerine davalının borcu 2.11.2000 tarihinde ödediği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. BK. 101. maddesine göre muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtariyle mütemerrüt olur. Dairemizin öteden beri yerleşen uygulamalarına göre fatura tebliği temerrüde neden olmaz. Davacı davalıya gönderdiği ihtarname ile 10 günlük süre tanımak suretiyle davalıyı 31.10.2000 tarihinde temerrüde düşürmüştür. Bu itibarla paranın ödendiği tarihe kadar ancak 2 günlük temerrüd faizi işleyebilir. Değinilen bu yönler gözetilerek hüküm kurulması gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazının kabulüne, hükmün davalı lehine BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.