İCRA CEZA SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 16

                                         www.neohukuk.net
Tarih 14.06.2006
Esas No 2006/1905
Karar No 2006/4592

ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MAL VARLIĞINI AZALTMAK SUÇU - SUÇUN ALACAKLININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE TAKİP OLUNACAĞI - ŞİKAYETİN DİLEKÇE İLE VEYA ŞİFAHİ BEYANLA İCRA MAHKEMESİNE YAPILACAĞI - HÜKMÜN ONANMASI

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 331\MADDE 349

Özet
Sanığa yöneltilen suç hakkında iddianame ile dava açılmasının gerekmediği, icra mahkemesine verilecek dilekçe ile yargılamaya başlanacağı hususu göz önüne alındığında tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.


İçerik
Alacaklısını zarara uğratmak için mal varlığını azaltmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesi sonucunda, Sanığa isnat olunan suç 2004 sayılı İİK'nun 331. maddesinde düzenlenmiş olup, aynı maddenin 6. fıkrasında , yine anılan Kanun'un 349. maddesinde muhakeme usulüne yer verilmiş olup, buna göre şikayetin dilekçe ile veya şifahi beyanla icra mahkemesine yapılacağı, öte yandan 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle değişik 2004 sayılı İİK'nun 346. maddesinin son fıkrasına göre de hükümleri karşısında sanığa yöneltilen suç hakkında iddianame ile dava açılmasının gerekmediği, icra mahkemesine verilecek dilekçe ile yargılamaya başlanacağı hususu göz önüne alındığında tebliğnamedeki görüşe bu yönü ile iştirak edilmemiştir. Bu nedenle kısmen isteme aykırı olarak hükmün ONANMASINA 14.06.2006 günü oybirliği ile karar verildi.