Baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin icra takibi İcra Emri ve Takip Talebi Örneği

                           www.neohukuk.net

 
T.C
  Müdürlüğü
Dosya No : 2011/
Örnek No :4-5

PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ


1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :  
2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :  
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
 
 
:
----------------
      0,00 TL

Dayanak ilam gereğince, Ankara ili Yeni Mahalle İlçesi, Çayyolu Köyünde kain 866 parsel sayılı 259000 m2 yüzölçümündeki Maliye Hazinesine ait gayrimenkul taşınmaz üzerinde kurulu baz istasyonunun kaldırılması
4- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : .
5- İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası : , Trh.: Esas No. : / Karar No.: /
6- İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın veya teminatın; yapılması veya yapılmaması istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa hakkının neden ibaret olduğu ve faizi :  

A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,
B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren .............. süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,
C)Yukarıda yazılı işin ........... süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,
D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,
E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.

(İc. İf. K. 30,31,32) 15.06.2011
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

 
 
 
T.C.
  İcra Müdürlüğü
Dosya No : 2011/
TAKİP TALEBİ Örnek No. : 1


1- Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :  

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :  

3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve ikametgahları : .

4- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi   :
----------------
      0,00 TL

Dayanak ilam gereğince, Ankara ili Yeni Mahalle İlçesi, Çayyolu Köyünde kain 866 parsel sayılı 259000 m2 yüzölçümündeki Maliye Hazinesine ait gayrimenkul taşınmaz üzerinde kurulu baz istasyonunun kaldırılması


5- Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi : .

6- Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti : , Trh.: Esas No. : / Karar No.: /

7- Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi : .

8- Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi : .

9- Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : Haciz

Yukardaki (4.) bentde yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İc. İf. K. 8,58)
15.06.2011
Alacaklı ve Vekili