Baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin icra takibinde örnek 4-5 icra emrinin kullanılması
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi 2009/30222 E.N , 2010/12226 K.N.
             www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

İçtihat Metni

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin 19.maddesinin (d) bendinde "Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilamların yerine getirilmesinde Örnek No:4 icra emrine ilişkin" basılı kağıtların kullanılması zorunluluğuna işaret edilmiştir.

Somut olayda takibe dayanak ilamın "...aydınlatma direğine takılı davalı A.... İ...... Hizmetleri AŞ.ne ait G... baz istasyonunun kaldırılmasına" yönelik olduğu görülmektedir.

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, ilamdaki "baz istasyonunun kaldırılması"na ilişkin kısım için örnek 2 no'lu icra emri gönderilmesi gerektiğine, gönderilen örnek 4-5 icra emrindeki bu kısmın iptali istemine ilişkindir.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin 19.maddesinin (b) bendinde "taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin ilamların icrasında Örnek No:2 icra emrinin düzenleneceği belirtilmiştir. İlamın konusu incelendiğinde, aydınlatma direğine takılı G.. baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin olduğu, ortada teslimi gerekir bir menkul olmadığı gibi, tahliyesi istenen bir gayrimenkulün de bulunmadığı, bu durumda ilam içeriğine uygun basılı kağıdın örnek 4 no'lu icra emri olduğu gözetilmeksizin şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.