Alacak Rehinle Teminat Altına Alınmış Olsa Bile Müteselsil Kefil Hakkında İhtiyati Haciz İstenebileceği
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19

                                       www.neohukuk.net
Tarih 30.12.2004
Esas No 2004/9540
Karar No 2004/13388

ALACAĞIN REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ OLMASI - MÜTESELSİL KEFİL HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ İSTENEBİLMESİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 257
Borçlar Kanunu (BK) (818): MADDE 487

Özet
ÖZET : İİK'nun 257/1. maddesine göre ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın rehinle temin edilmemiş bulunması ve muaccel olması gerekir. Davalı borçlu kredi sözleşmesinin kefili olup, BK'nun 487. maddesi uyarınca alacak rehinle temin edilmiş bulunsa bile müteselsil kefil aleyhine takip yapmak mümkün olduğundan ihtiyati haciz de istenebilir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı K. AŞ. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı K. AŞ. vekili, dava dışı M. Ltd. Şti.'ne Y.Ş.E'nin kefaletiyle kredi verildiğini kredi borcunun zamanında ödenmemesi nedeniyle hesabın 1.3.2004 tarihinde kat edildiğini, alacağın kefalet limitinin altında olduğunu ileri sürerek ihtiyati haciz talep etmiştir.

Mahkemece ihtarnamenin kefile tebliğ edilmediği, alacağın ipotekle teminat altına alındığı, gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı K. AŞ. vekilince temyiz edilmiştir.

İİK'nun 257/1. maddesine göre ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın rehinle temin edilmemiş bulunması ve muaccel olması gerekir. Davalı borçlu kredi sözleşmesinin kefili olup, BK'nun 487. maddesi uyarınca alacak rehinle temin edilmiş bulunsa bile müteselsil kefil aleyhine takip yapmak mümkün olduğundan ihtiyati haciz de istenebilir. Hesabın kat edilmesi ile alacak muaccel hale gelmiş olup ihtarname davalıya tebliğ edilmiştir. Mahkemece bu yönler gözetilerek ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 30.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.