Bankanın Mevduat Üzerinde Rehin ve Hapis Hakkı Olduğunu İleri Sürmesi/İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu - İcra Müdürlüğünce İİK. Md. 99 Prosedürü İzlenmesi Gerektiği
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                    www.neohukuk.net


Tarih 20.04.2009
Esas No 2009/701
Karar No 2009/8464

ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETE KONU İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜZEKKERESİNİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN İLAMIN BOZULDUĞU - İSTİHKAK İDDİASININ İPTALİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞTİĞİ - ŞİKAYETİN KABULÜ GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 99

Özet
Şikayete konu icra müdürlüğünün müzekkeresinin dayanağını oluşturan ilam şikayetçi üçüncü kişi bankanın temyizi üzerine bozulmuştur. Yine istihkak iddiasının iptali talebinin reddine ilişkin karar da temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir. Bu durumda şikayetin kabulü gerekir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı K. Ltd. Şti. tarafından borçlu B. İnş. Ltd Şti. hakkında yapılan takip sırasında 29.08.2007 tarihli ihtiyati haciz müzekkeresiyle üçüncü kişi T.İ.Bankası K. Şubesinden borçluya ait vadeli vadesiz mevduatın haczi talep olunmuştur. Üçüncü kişi banka 03.09.2007 tarihli cevabında, cevabını vermiştir. Bu cevaba rağmen icra müdürlüğünce yeniden, 26.09.2007 tarihinde ilgili şubeden, 589558 nolu hesabın borçlu adına kayıtlı olması halinde, borç miktarı kadar haciz konulması talep edilmiş, banka 02.10.2007 tarihinde verdiği cevap ile, bildirmiştir.

Bankanın 02.10.2007 tarihli cevabından sonra, icra müdürlüğünce 11.12.2007 tarihli müzekkere ile hesaptaki 523.117.44 YTL. nin dosyaya gönderilmesi talep edilmiştir.

İcra dairesinin anılan bu işlemlerinin icra mahkemesi nezdinde şikayeti ret kararı ile sonuçlanmıştır. İcra müdürlüğünce bu karar dayanak alınarak 30.04.2008 tarihli müzekkere ile yeniden hesaptaki paranın icra dosyasına gönderilmesi talebi üzerine, şikayetçi banka vekilince işlemin (müzekkerenin) iptali yeniden şikayet konusu yapılmıştır. Mahkemece ilk olarak gönderilen 29.08.2007 tarihli haciz müzekkeresi tarihinde, hesapta paranın bulunması nedeniyle haczin tatbik edilmiş olduğu ve rehin vs. iddialara ilişkin olarak bankanın borçluya karşı takibi de bulunmadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Ancak şikayete konu icra müdürlüğünün 30.04.2008 tarihli talebinin (müzekkeresinin) dayanağını oluşturan Ankara 4. İcra Mahkemesi'nin 2007/851 E., 2008/397 K. sayılı ilamı, şikayetçi üçüncü kişi bankanın temyizi üzerine; Dairemizin 2008/12822 E. 16572 K. sayılı ilamı ile; icra dairesince haciz kararı verildiği tarihte haciz işlemi tamamlanmış olacağından 3. kişi bankanın haciz yazısına karşı (mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu ileri sürmesi) istihkak iddiası niteliğindedir. İcra müdürlüğünce <İİK. nun 99. maddesi prosedürü izlenmeden, hacizli paranın bankadan istenmesinin yasaya aykırı olması nedeniyle 11.12.2007 tarihli muhtıranın iptaline karar verilmesi gerektiğinden> bahisle bozulmuştur. Yine istihkak iddiasının iptali talebinin reddine ilişkin karar da temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.

Açıklanan nedenlerle icra mahkemesince İİK. nun 99. maddesi hükmü ve Dairemiz bozma ilamı içeriği nazara alınarak, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.04.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.