ISLAH DİLEKÇESİ VERİLEREK DAVA DİLEKÇESİNDE SÖZÜ EDİLEN FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ - ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR BAKIMINDAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN ÖDEME TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9                     www.neohukuk.net


Tarih 20.01.2009
Esas No 2007/32356
Karar No 2009/246

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - ISLAH DİLEKÇESİ VERİLEREK DAVA DİLEKÇESİNDE SÖZÜ EDİLEN FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ - ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR BAKIMINDAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN ÖDEME TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 74

Özet
Dava konusu miktarların ıslah yoluyla arttırıldığı dilekçede temerrüt tarihinden itibaren faiz talep edilmişse de, söz konusu istek ıslaha konu olan miktarlar bakımından geçerlidir. Islah dilekçesi verilerek dava dilekçesinde sözü edilen faiz başlangıç tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir. Islahla arttırılan miktar bakımından toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılan ödeme tarihinden faiz yürütülmesi yerinde ise de, kısmi davaya konu miktarlar bakımından dava tarihi yerine toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ödeme tarihlerinden itibaren faize karar verilmesi hatalıdır.


İçerik
Davacı, gece çalışması ücreti ve bayram genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm; davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dava dilekçesinde talep edilen işçilik alacakları bakımından dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi talep edilmiş, ıslah dilekçesi verilerek dava konusu miktarların arttırıldığı dilekçede dava dilekçesindeki faiz başlangıcının da düzeltildiği bildirilmiş ve toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesi isteğinde bulunulmuştur. Mahkemece hüküm altına alınan bir kısım işçilik alacakları bakımından toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faize karar verilmiştir.

Dava konusu miktarların ıslah yoluyla arttırıldığı dilekçede temerrüt tarihinden itibaren faiz talep edilmişse de, söz konusu istek ıslaha konu olan miktarlar bakımından geçerlidir. Başka bir anlatımla, dava dilekçesinde talep edilen miktarlar bakımından HUMK'nun 74. maddesinde sözü edilen taleple bağlılık kuralına uygun olarak dava tarihinden itibaren faize karar verilmelidir. Islah dilekçesi verilerek dava dilekçesinde sözü edilen faiz başlangıç tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03.07.2002 gün ve 2002/9-564 Esas, 2002/572 Karar sayılı kararı da bu yöndedir. Islahla arttırılan miktar bakımından toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılan ödeme tarihinden faiz yürütülmesi yerinde ise de, kısmi davaya konu miktarlar bakımından dava tarihi yerine toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ödeme tarihlerinden itibaren faize karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.