VEKALET ÜCRETİ MÜMEYYİZ DAVALININ İPOTEK LİMİTİ İLE SINIRLI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11                        www.neohukuk.net


Tarih 18.01.2010
Esas No 2009/15177
Karar No 2010/411

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALILARIN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU OLDUĞU - MÜMEYYİZ DAVALININ İPOTEK LİMİTİ İLE SINIRLI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 67

Özet
Somut olayda davanın açılmasına sebep olduklarından bahisle davalıların vekalet ücretinden sorumlu olduğunun kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamış ise de, mümeyyiz davalının ipotek limiti 90.000 TL ile sınırlı olup, vekalet ücretinin belirlenmesinde mümeyyiz davalı yönünden bu miktarın nazara alınması gerekir.


İçerik
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 06.12.2007 tarih ve 2006/9 - 2007/489 sayılı kararın Yargıtay ca incelenmesi davalı Nazif Şentürk vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin alacağının tahsili amacıyla davalılar hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlandığını, davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini ileri sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, dava açıldıktan sonra davalıların icra dosyasındaki vaki borca itirazlarını geri aldıkları, bu durumda icra takibinin davalılar hakkında kesinleştiği gerekçesiyle, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ipotek limitleri nazara alınarak, 110.800 TL. İcra inkar tazminatının davalı Ersan Kapar'dan, 36.000 TL. İcra inkar tazminatının davalı Nazif Şentürk'ten tahsiline, 17.380 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı Nazif Şentürk vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı Nazif Şentürk vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Yargılama sırasında, davalılar tarafından icra takibindeki itirazları geri alınmış olup, mahkemece isabetli olarak davanın konusu kalmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

İlke olarak davanın konusuz kalması halinde mahkemece yargılamaya devam edilerek tarafların davadaki haklılık oranlarının belirlenmesi suretiyle yargılama masrafları ile vekalet ücretinden sorumluluğun belirlenmesi gerekmektedir.

Somut olayda davanın açılmasına sebep olduklarından bahisle davalıların vekalet ücretinden sorumlu olduğunun kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamış ise de, mümeyyiz davalı Nazif Şentürk'ün ipotek limiti 90.000 TL ile sınırlı olup, vekalet ücretinin belirlenmesinde mümeyyiz davalı yönünden bu miktarın nazara alınması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Nazif Şentürk vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Nazif Şentürk vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.