TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ              www.neohukuk.net
E. 2010/10265
K. 2010/13131
T. 1.12.2010
• TAHLİYE ( Temerrüt Nedeniyle - Borçlu Tarafından Ödeme Gününden Sonra ve Eksik Yapılan Ödeme/Sözleşmede Yer Alan Muacceliyet Koşulunun Gerçekleştiği Henüz Günü Gelmemiş Kira Borcunun da Yasal Sürede Ödenmediğinin Kabulü Gereği )
• KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ MUACCELİYET KOŞULU ( Borçlu Tarafından Ödeme Gününden Sonra ve Eksik Yapılan Ödeme Nedeniyle Gerçekleşmiş Olduğu - Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
• KİRANIN ÖDEME GÜNÜNDEN SONRA VE EKSİK YAPILMASI ( Tahliye - Sözleşmede Yer Alan Muacceliyet Koşulunun Gerçekleştiği Henüz Günü Gelmemiş Kira Borcunun da Yasal Sürede Ödenmediğinin Kabulü Gereği )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Borçlu Tarafından Ödeme Gününden Sonra ve Eksik Yapılan Ödeme/Sözleşmede Yer Alan Muacceliyet Koşulunun Gerçekleştiği Henüz Günü Gelmemiş Kira Borcunun da Yasal Sürede Ödenmediğinin Kabulü Gereği )
2004/m. 67
6570/m. 7
ÖZET : Borçlu tarafından ödeme gününden sonra ve eksik olarak yapılan ödeme nedeniyle sözleşmede yer alan muacceliyet koşulu gerçekleşmiş olduğundan, buna bağlı olarak itiraza konu olan ve henüz günü gelmemiş olan kira borcunun da yasal sürede ödenmediğinin kabulü ile ödenmeyen kısım üzerinden itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekir.
DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye istekli icra takibine vaki itiraz üzerine itirazın kaldırılması, tahliye ve % 40 tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacı alacaklı tarafından, davalı borçlu hakkında başlatılan 26.04.2010 tarihli takipte, 2010 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ödenmeyen ve eksik ödenen toplam 1.450 TL kira alacağı ile 2,59 TL işlemiş faiz olmak üzere 1.452,59 TL alacağının tahsili istenilmiştir. Davalı borçlu süresinde verdiği borca itiraz dilekçesinde, takip tarihine göre Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kira paralarının muaccel olmadığını ve takibe konu edilemeyeceğini belirterek alacağın 900 TL'lik kısmına itiraz etmiştir. Mahkemece, borca yönelik kısmi itirazın haklı gerekçeye dayandığı ve itiraz edilmeyen kısmın da yasal sürede takip dosyasına ödendiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Takipte dayanılan ve karara esas alınan 15.07.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin 19. maddesinde muacceliyet koşuluna yer verilmiş olup buna ilişkin olarak "bir kiranın ödenmemesi halinde gelecek kiraların muacceliyet kesp edeceği" kararlaştırılmıştır. Sözleşmede öngörülen bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Davacı alacaklı dava dilekçesinde, Mayıs ve Haziran 2010 aylarının sözleşmedeki muacceliyet şartına bağlı olarak takibe konu edildiğini açıklamıştır. Karşılıklı irade açıklamaları uyarınca ödeme gününün her ayın 15'i olduğu anlaşılmaktadır. Borçlu tarafından itiraz edilmeyen 2010 Nisan ayı ile eksik ödenen Şubat ve Mart ayı kira paralarının takip dosyasına 12.05.2010 tarihinde ödenmiş olması karşısında muacceliyet koşulu gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak ta itiraza konu Mayıs ve Haziran 2010 aylarına ilişkin kira borcunun yasal 30 günlük sürede ödenmediğinin kabulü ile mahkemece ödenmeyen kısım üzerinden itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde isteğin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.