İBRAZDAN SONRA YAPILAN CİRO ( Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu – Şikayetçinin Cirosunun Dolayısıyla Şikayet Hakkının Araştırılması Gereği – Karşılıksız Çek )


T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ             www.neohukuk.net
E. 2008/10817
K. 2010/11607
T. 13.5.2010
• KARŞILIKSIZ ÇEK ( İbrazdan Sonra Yapılan Cironun Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu – Şikayetçinin Cirosunun Dolayısıyla Şikayet Hakkının Araştırılması Gereği )
• ÇEKİN İBRAZI ( Karşılıksız Çek/Şikayetçinin Cirosunun Dolayısıyla Şikayet Hakkının Araştırılması Gereği – Suça Konu Çekin İbraz Anında Muhatap Bankaca Alınan Fotokopisinin Onaylı Örneğinin Getirtileceği )
• İBRAZDAN SONRA YAPILAN CİRO ( Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu – Şikayetçinin Cirosunun Dolayısıyla Şikayet Hakkının Araştırılması Gereği – Karşılıksız Çek )
• ŞİKAYET ( Karşılıksız Çek – Şikayetçinin Cirosunun Dolayısıyla Şikayet Hakkının Araştırılması Gereği/İbrazdan Sonra Yapılan Cironun Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu )
3167-1/m. 4, 16/1
ÖZET : İbrazdan sonra yapılan cironun alacağın temliki hükümlerine tabi olduğu dikkate alınarak, suça konu çekin ibraz anında muhatap banka tarafından alınan fotokopisinin okunaklı ve onaylı örneği getirilip, ibraz tarihinde şikayetçinin cirosunun, dolayısıyla şikayet hakkının bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık A.Okan hakkında ( Çorlu İkinci Asliye Ceza Mahkemesi )’nce yapılan yargılama sonucu, 05.07.2006 tarihinde 2005/336 esas ve 2006/394 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın bozma isteyen tebliğnamesi ile 25.06.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya İncelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-İbrazdan sonra yapılan cironun alacağın temliki hükümlerine tabi olduğu dikkate alınarak yapılan incelemede; suça konu çek fotokopisinde, şikayetçi Nazım’ın cirosunun banka ibraz kaşesinden sonra olduğu ve çeke ilişkin olarak muhatap banka tarafından düzenlenen ihtarnameye göre de ibraz eden hamil olmadığı anlaşıldığından, suça konu çekin ibraz anında muhatap banka tarafından alınan fotokopisinin okunaklı ve onaylı örneği getirtilip, ibraz tarihinde şikayetçinin cirosunun, dolayısıyla şikayet hakkının bulunup bulunmadığı araştırılıp saptandıktan sonra hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), 13.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.