BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MATUFİYET KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ YAZIDA AD VE SOYADIN BAŞ HARFLERİNE YER VERİLMESİ
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ                    www.neohukuk.net
E. 2009/12209
K. 2010/11607
T. 9.11.2010
• BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Görevli Olduğu Dairesi Belirtilip Şube Müdürlükleri Bölümünde Ad ve Soyadının Baş Harflerine Yer Verilmesi - Matufiyet Koşulunun Gerçekleştiği Haberin Davacıya Yönelik Olduğu )
• MATUFİYET KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı/Manevi Tazminat - Davacının Görevli Olduğu Dairesi Belirtilip Şube Müdürlükleri Bölümünde Ad ve Soyadının Baş Harflerine Yer Verilmesi )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Davacının Görevli Olduğu Dairesi Belirtilip Şube Müdürlükleri Bölümünde Ad ve Soyadının Baş Harflerine Yer Verilmesi/Matufiyet Koşulunun Gerçekleştiği )
• YAZIDA AD VE SOYADIN BAŞ HARFLERİNE YER VERİLMESİ ( Davacının Görevli Olduğu Dairesi Belirtilip Şube Müdürlükleri Bölümünde - Matufiyet Koşulunun Gerçekleştiği/Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
818/m. 49
ÖZET : Davacı, yayın gününde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İstihbarat Akademisi Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Yazıda davacının görevli olduğu istihbarat dairesi belirtilip, şube müdürlükleri bölümünde "S A" olarak ad ve soyadının baş harflerine yer verilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda yazı bir bütün olarak değerlendirildiğinde matufiyet koşulunun gerçekleştiği sonucuna varılmaktadır.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, haberin davacıya yönelik olduğu benimsenip haberin hukuka aykırı olup olmadığı incelenerek, varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı Sadettin vekili tarafından, davalı G... Rek. Yay. Mat. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 08.05.2008 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece davanın reddine dair verilen 30.06.2009 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
KARAR : Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, A... dergisinde yayımlanan haberde, yasal olmayan örgütlenmenin içinde olduğu gösterilerek, kişilik haklarına ve meslek onuruna saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmasını istemiştir.
Davalı ise, haberde davacının adının geçmediğini, belgeye dayanan haberin hukuka uygun olduğunu belirterek, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Yerel mahkeme matufiyet koşulunun gerçekleşmediği, haberde adı geçen kişinin davacı olduğunun hiç kimse tarafından anlaşılmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
A... dergisinin 27 Ocak 2008 gün ve 1071 nolu sayısında "F...çı Gladyo'nun 'Gladyo' operasyonu", "işte merkezdeki 57 F...çı Polis" ve "istihbaratın yüzde 90'ı" başlıkları altında yayımlanan haberde; Emniyet Genel Müdürlüğü'nde elden ele dolaştığı ve Emniyetteki F... Tipi örgütlenmenin etkin elemanları başlığını taşıdığı iddia edilen belgenin dergiye de ulaştığı, bu konuda suç duyurusunda bulunulacağı belirtildikten sonra, belge içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. "İstihbaratın yüzde 90'ı" alt başlıklı bölümde ise, belgenin başında İstihbarat Dairesi'nin geldiği belirtilip, Daire Başkanı'nın ad ve soyadı açıkça yazılıp, İstihbarat Dairesi'nin yüzde 90'ının cemaatin egemenliği altında olduğunun belirtildiği iddiasına yer verilerek, istihbarat şube müdürlüklerinin cemaatin kontrolü altında olduğu, davacı ve dava dışı kişilerin ad ve soyadlarının baş harfleri yazılarak, belgede bu gibi isimlere yer verildiği belirtilmiştir.
Davacı Sadettin, yayın gününde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İstihbarat Akademisi Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Yazıda davacının görevli olduğu istihbarat dairesi belirtilip, şube müdürlükleri bölümünde "S A" olarak ad ve soyadının baş harflerine yer verilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda yazı bir bütün olarak değerlendirildiğinde matufiyet koşulunun gerçekleştiği sonucuna varılmaktadır.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, haberin davacıya yönelik olduğu benimsenip haberin hukuka aykırı olup olmadığı incelenerek, varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, dosya içeriğine uymayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle ( BOZULMASINA ); bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 09.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.