TAPU İPTAL VE TESCİL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TEVHİT İŞLEMİ PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN TAŞINMAZ
T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ              www.neohukuk.net
E. 2010/1390
K. 2010/2285
T. 3.3.2010
• TAPU İPTAL VE TESCİL ( Çekişme Konusu Taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Uygulanması İçin Tevhiden Oluşturulmuş Olmakla Anılan Sözleşmenin Feshedilmesi İle Tevhit İşleminin Hukuki Dayanağının Ortadan Kalktığı )
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil - Taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Uygulanması İçin Tevhiden Oluşturulmuş Olmakla Anılan Sözleşmenin Feshedilmesi İle Tevhit İşleminin Hukuki Dayanağının Ortadan Kalktığı )
• TEVHİT İŞLEMİ ( İmar Gibi Kamusal Bir Tasarrufu Gerektirmediğinden İdari Yargı Denetimine Tabi Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
• PAYLI MÜLKİYET ÜZERE OLAN TAŞINMAZ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme - Tevhit İşlemi İmar Gibi Kamusal Bir Tasarrufu Gerektirmediğinden İdari Yargı Denetimine de Tabi Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
4721/m.688,689
ÖZET : Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğini, iki taşınmazın tevhit amacının ortadan kalktığını ileri sürerek tevhit öncesi parsellerin ihya edilmesini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Çekişme konusu taşınmaz, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanması için tevhiden oluşturulmuş olmakla, anılan sözleşmenin feshedilmesi ile tevhit işleminin hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır.
Mahkemece, uyuşmazlığın ortaklığın giderilmesi davasıyla çözümlenmesi gerekeceği benimsenerek dava reddedilmiş ise de; çekişme, paylı mülkiyet üzere olan taşınmazın kullanımından değil, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali nedeniyle amacı ortadan kalkan tevhit öncesi hale dönülmesi isteğinden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan tevhit işlemi imar gibi kamusal bir tasarrufu gerektirmediğinden idari yargı denetimine de tabi olmadığı tartışmasızdır. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA VE KARAR : Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; taraflar ile dava dışı yapı kooperatifi arasında 11.9.1998 tarihinde yapılan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile davacının maliki olduğu 8 parselden; davalının ise maliki olduğu 7 parselden kooperatife pay temlik ettikleri; her iki parselin tevhit edilerek 1.8.2000 tarihinde taraflar ile dava dışı yapı kooperatifinin 10 parsel sayılı taşınmazda paydaş duruma geldikleri kooperatifin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle Edirne 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/51 Esas sayılı dosyasında açılan dava sonunda sözleşmenin feshedildiği, kooperatif hisselerinin taraflar adına tescil edildiği ve tevhit edilen 10 parselde davacı ve davalının 1/2'şer pay halinde malik oldukları anlaşılmaktadır.
Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğini, iki taşınmazın tevhit amacının ortadan kalktığını ileri sürerek tevhit öncesi parsellerin ihya edilmesini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.
Çekişme konusu 10 parsel sayılı taşınmaz, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanması için tevhiden oluşturulmuş olmakla, anılan sözleşmenin feshedilmesi ile tevhit işleminin hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır.
Mahkemece, uyuşmazlığın ortaklığın giderilmesi davasıyla çözümlenmesi gerekeceği benimsenerek dava reddedilmiş ise de; çekişme, paylı mülkiyet üzere olan taşınmazın kullanımından değil, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali nedeniyle amacı ortadan kalkan tevhit öncesi hale dönülmesi isteğinden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan tevhit işlemi imar gibi kamusal bir tasarrufu gerektirmediğinden idari yargı denetimine de tabi olmadığı tartışmasızdır.
Hal böyle olunca; mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ : Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 03.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.