TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ÇOCUK MAHKEMELERİNİN YARGI ALANI

YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ                  www.neohukuk.net
E. 2010/11027
K. 2010/11112
T. 27.10.2010
• TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Faaliyete Geçen İl Çocuk Mahkemesinin Yargı Alanı İl Asliye Ceza Mahkemesinin Yargı Alanı İle Sınırlı Olduğu )
• ÇOCUK MAHKEMELERİNİN YARGI ALANI ( Taksirle Ölüme Neden Olma - İl Çocuk Mahkemesinin Yargı Alanı İl Asliye Ceza Mahkemesinin Yargı Alanı İle Sınırlı Olduğu )
5395/m.25/1,27/1
ÖZET : Faaliyete geçen il Çocuk Mahkemesinin yargı alanı il Asliye Ceza Mahkemesinin yargı alanı ile sınırlıdır.
DAVA : Taksirle ölüme neden olma suçundan sanık Osman hakkında yapılan yargılama sonunda mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Kayseri Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesine dair Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.11.2008 tarihli ve 2008/191-303 sayılı kararını müteakip, dosyanın gönderildiği Kayseri Çocuk Mahkemesi'nce de verilen 05.04.2009 tarihli ve 2009/358-271 sayılı görevsizlik kararı üzerine oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın tevdi edildiği Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, 27.05.2009 tarihli ve 2009/672 müteferrik sayılı karardan sonra, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nce yürütülen yargılama sonunda, yeniden mahkemenin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Kayseri Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesine dair verilen 30.12.2009 tarihli ve 2009/141-229 sayılı kararı takiben, dosyanın gönderildiği Kayseri Çocuk Mahkemesi'nce de verilen 26.02.2010 tarihli ve 2010/181-118 sayılı görevsizlik kararı üzerine oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyanın intikal ettirildiği Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, 15.03.2010 tarihli ve 2010/370 müteferrik sayılı kararı ile ilgili olarak;
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 25/1. maddesindeki "Çocuk Mahkemesi, tek hakimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu gözönünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak kurulabilir" hükmü ile anılan Kanun'un 27/1. maddesindeki "Çocuk Mahkemelerinin yargı çevresi kurulduğu il ve ilçe mülki sınırlarıyla belirlenir" şeklindeki düzenlemelerden, il Çocuk Mahkemelerinin yargı çevresinin il mülki sınırları ile belirlendiği, ilin mülki sınırlarının il ve ilçeleri kapsayan idari sınırları ihtiva ettiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin yargı alanının sınırlarını değiştirdiğine veya daralttığına ilişkin herhangi bir kararının da bulunmadığı gözetilmeden Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin görevsizlik kararlarının kaldırılması yerine yazılı şekilde gerekçeyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararlarının kaldırılmasında isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 06.06.2010 gün ve 36283 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.06.2010 gün ve 2010/146713 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.11.2008 tarih, 2008/191 sayılı ve Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin 05.04.2009 tarih, 2009/358 sayılı kararları üzerine verilen Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27.05.2009 tarih ve 2009/672 sayılı kararı kesin nitelikte olup uyuşmazlığın bu kararla sonuçlandırılmış olmasına karşın, yargılamanın devamı sırasında Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 30.12.2009 tarih, 2009/141 sayılı, Kayseri Çocuk Mahkemesince verilen 26.02.2010 tarih, 2010/181 sayılı ve Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.03.2010 tarih, 2010/370 sayılı kararları hukuken geçersiz olarak kabul edilerek yapılan incelemede;
03.11.2008 tarihinde faaliyete geçen Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin yargı alanının Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nin yargı alanı ile sınırlı olduğu ve Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.11.2008 tarihli kararını kaldıran 27.05.2009 tarih ve 2009/672 sayılı kararında bu nedenle isabetsizlik görülmemiş olduğundan,
SONUÇ : Her iki karara ilişkin olduğu kabul edilen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.10.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.