KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN YASAKLANMA

YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2010/6651                               www.neohukuk.net
K. 2010/11103
T. 27.10.2010
• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Cezanın Bir Katından Anlaşılması Gerekenin Cezanın Kendisi Olduğu ve Kanunda İfade Edilen Belirli Yer Kavramının Yurt Dışına Çıkış Yasağını Kapsamadığı - Bu Yasağın Adli Kontrol Sistemi İçinde Yer Aldığı )
• YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ( Kısa Süreli Hapis Cezası Seçenek Yaptırıma Çevrilirken Cezanın Bir Katından Anlaşılması Gerekenin Cezanın Kendisi Olduğu ve Kanunda İfade Edilen Belirli Yer Kavramının Yurt Dışına Çıkış Yasağını Kapsamadığı )
• BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN YASAKLANMA ( Kısa Süreli Hapis Cezası Seçenek Yaptırıma Çevrilirken Cezanın Bir Katından Anlaşılması Gerekenin Cezanın Kendisi Olduğu ve Kanunda İfade Edilen Belirli Yer Kavramının Yurt Dışına Çıkış Yasağını Kapsamadığı )
5237/m.50/1
5271/m.109
ÖZET : Kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırıma çevrilirken cezanın bir katından anlaşılması gerekenin cezanın kendisi olduğu, Kanunda ifade edilen belirli yer kavramının yurt dışına çıkış yasağını kapsamadığı, bu yasağın adli kontrol sistemi içinde yer aldığı gözetilmelidir.
DAVA : Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan sanık Ahmet'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89/4, 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın aynı Kanun'un 50/1-d maddesi gereğince ceza süresinin 2 katı olan 20 ay süre ile yurt dışına çıkmaktan yasaklanmasına çevrilmesine dair ( Kayseri Altıncı Asliye Ceza Mahkemesi )'nin 24.07.2008 tarihli ve 2006/511 esas, 2008/612 sayılı kararı ile ilgili olarak;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50/1-d maddesinde "Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama süresinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, çevrilebilir." hükmünün yer aldığı, sanığa tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek yaptırıma çevrilirken, kanun koyucunun amacına uygun, akla ve mantığa aykırı olmayan, tarafları tatmin edici, denetime elverişli bir seçenek yaptırıma hükmedilmesi ve cezanın bir katından anlaşılması gerekenin cezanın kendisi olduğu gibi, anılan Kanun'un maddesinde yer alan "belirli yer" kavramının yurt dışına çıkış yasağını kapsamadığı, bu yasağın 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesinde düzenlenen ve şüpheliler hakkında hükmün kesinleşinceye kadar uygulanabileceği öngörülen "adli kontrol" sistemi içerisinde yer aldığı gözetilmeden, cezasının 10 ay yerine, yazılı şekilde 20 ay süre ile yurt dışına çıkmaktan yasaklanmasına çevrilmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 27.03.2010 gün ve 19142 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.04.2010 gün ve 81516 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Kayseri Altıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24.07.2008 tarih ve 2006/511- 2008/612 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre uygulama yapılarak; hükmün 4. bendinden "ceza süresinin 2 katı olan 20 ay süre ile yurt dışına çıkmaktan yasaklanmasına çevrilmesine" ibaresi çıkartılıp, yerine "ceza süresinin yarısı olan 5 ay süre ile alkollü eğlence yerlerine gitmekten yasaklanmasına" ibaresinin yazılmasına, kararın diğer kısımlarının aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.