BASIN KANUNU'NA MUHALEFET ZİNCİRLEME SUÇ TEKZİPLERİN USULÜNE UYGUN YAYINLANMAMASI
T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ                 www.neohukuk.net
E. 2008/17425
K. 2010/10354
T. 29.6.2010
• BASIN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Usulüne Uygun Yayınlanmayan Tekzipler İçin Daha Önce İki Mahkumiyet Kararı Verildiği - Bir Kişiye Aynı Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesi/Aralarında İrtibat Bulunan Dosyaların Birleştirilmesi Gereği )
• ZİNCİRLEME SUÇ ( Aralarında İrtibat Bulunan Dosyaların Birleştirilmesi Gereği - Sanık Hakkında Usulüne Uygun Yayınlanmayan Tekzipler İçin Daha Önce İki Mahkumiyet Kararı Verildiği/Bir Kişiye Aynı Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesi )
• TEKZİPLERİN USULÜNE UYGUN YAYINLANMAMASI ( Sanık Hakkında Daha Önce İki Mahkumiyet Kararı Verildiği - Bir Kişiye Aynı Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesi/Aralarında İrtibat Bulunan Dosyaların Birleştirilmesi Gereği )
5187/m. 14, 18
5237/m. 43/1
ÖZET : Sanık hakkında usulüne uygun yayınlanmayan tekzipler için daha önce iki mahkumiyet kararı verilmiş olup, bir kişiye karşı aynı suçun zincirleme şekilde işlenmesi durumu oluştuğundan, aralarında irtibat bulunan dosyaların birleştirilmesi gerekir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- 5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesi "Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır" hükmünü içermektedir.
Dava konusu eylem mahkemece yayınlanmasına karar verilen tekzibin 04.03.2006 tarihli gazetede usulüne uygun yayınlanmaması olup, Dairemizce incelenen dosyalardan sanık hakkında 02.03.2006 ve 05.03.2006 tarihli gazetelerde usulüne uygun yayınlanmayan tekzipler için de ayrıca Diyarbakır İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 2006/89 ve 2006/90 Esas sayılı davaların açılıp mahkumiyet kararı verildiği anlaşılmaktadır. Buna göre 02.03.2006, 04.03.2006 ve 05.03.2006 tarihli tekziplerin mahkeme kararında belirtildiği şekilde usulüne uygun yayınlanmaması, TCK'nın 43/1. maddesinde belirtilen bir kişiye karşı aynı suçun zincirleme şekilde işlenmesi olup, aralarında şahsi ve fiili irtibat bulunan dosyaların birleştirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı,
2- 5271 sayılı CMK'nın 5560 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında değişiklik yapan 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması olanaklı hale geldiğinden, 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesi gözetilerek, yasal koşullarının oluşup oluşmadığının saptanması ve sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin ( BOZULMASINA ), 29.06.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.