*****ÇEK HESABI ÜZERİNDE HACİZ OLMASI*****
T.C. YARGITAY
10.Ceza Dairesi              www.neohukuk.net
Esas: 2007/18709
Karar: 2009/9104
Karar Tarihi: 12.05.2009

ÖZET: Suça konu çeklerin ibraz tarihlerinde hesap bakiyesinin müsait olduğu, ancak hesap sahibi sanık ile muhatap banka arasında bulunan borç ilişkisi nedeni ile hesapta bulunan meblağın muhatap bankaya rehinli durumda olduğu, rehin haricinde kalan miktar üzerinde de haciz bulunduğundan, çek hakkında işlem yapılmadığının anlaşılması karşısında; sanığın çek hesabı üzerinde bulunan rehin ve haciz işlemine ilişkin belge ve dosyaların getirtilerek, rehin ve haciz işlemlerinin hangi tarihte gerçekleştiği, suça konu çeklerin rehin ve haciz işlemlerinden önceki bir tarihte vadeli olarak düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmiş ise gerçek keşide tarihlerinin tespit edilip sonucuna göre hukuki durumun ve suç vasfının tayini gerekir.
(3167 S. K. m. 16)
Dava: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Nevin hakkında İstanbul Ondördüncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 25.07.2005 tarihinde 2004/633 esas ve 2005/1643 karar sayı ile kurulan beraat hükmünün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile 25.10.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Muhatap bankanın 03.06.2005 tarihli yazısına göre, suça konu 0842266 ve 0842373 seri numaralı çeklerin ibraz tarihlerinde hesap bakiyesinin müsait olduğu, ancak hesap sahibi sanık ile muhatap banka arasında bulunan borç ilişkisi nedeni ile hesapta bulunan meblağın muhatap bankaya rehinli durumda olduğu, rehin haricinde kalan miktar üzerinde de Kadıköy Beşinci İcra Müdürlüğü’nün 2004/1321 esas sayılı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi nedeniyle haciz bulunduğundan, çekler hakkında işlem yapılmadığının anlaşılması karşısında; sanığın çek hesabı üzerinde bulunan rehin ve haciz işlemine ilişkin belge ve dosyaların getirtilerek, rehin ve haciz işlemlerinin hangi tarihte gerçekleştiği, suça konu çeklerin rehin ve haciz işlemlerinden önceki bir tarihte vadeli olarak düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmiş ise gerçek keşide tarihlerinin tespit edilip sonucuna göre hukuki durumun ve suç vasfının tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, 12.05.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.