KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİRKET DEVRİ, ÇEKİN VADESİ GELMEDEN ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVRETMİŞSE, O ÇEKTEN DOLAYI SORUMLULUĞU
T.C.
YARGITAY
Daire:10. Ceza Dairesi               www.neohukuk.net
Tarih: 2010
Esas No: 2008/14518
Karar No: 2010/15166
İlgili Maddeler: 5941/5
İlgili Kavramlar: şirketin devri ve sanığın sorumluluğu

ÖZET:ŞİRKET YETKİLİSİ ÇEKİ İMZALAMIŞ VE ÇEKİN VADESİ GELMEDEN ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVRETMİŞSE, O ÇEKTEN DOLAYI SORUMLULUĞU VARDIR, ÇEKİN İLERİ TARİHLİ İMZALANIP İMZALANMADIĞI ARAŞTIRILIP ONA GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN, SANIĞIN ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVREDİP, ŞİRKETLE ORGANİK BAĞININ KALMADIĞINDAN BAHİSLE VERMİŞ OLDUĞU BERAAT KARARI BOZMA NEDENİ SAYILMIŞTIR.
KARŞILIKSIZ ÇEK DAVALARINDA MAHKEMELER ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE GÜVENLİK TEDBİRİ OLARAKTA ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI VERMEKTEDİRLER.
YÜKSEK MAHKEME "5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri de dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması" İBARESİ İLE SANIĞIN ADLİ PARA CEZASI YÖNÜNDEN CEZASIZ KALMASI GEREKTİĞİNİ, ÇEK ALTINDAKİ İMZANIN SANIĞA AİT OLDUĞUNDAN BAHİSLE GÜVENLİK TEDBİRİNE (ÇEK HESABI AÇTIRMAKTAN YASAKLAMA) HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİNDEN KARARI BOZMA NEDENİ SAYMIŞTIR.


Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Suça konu çekin Burtan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait hesaptan keşide edildiği, sanığın şirketteki hissesini 29.06.2005 tarihinde Erzurum 4. Noterliğince düzenlenen hisse devir sözleşmesi ile devrettiği anlaşılmış ise de; suça konu çekin ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmediği sanığa sorulup, ileri tarihli düzenlenmiş ise sanığın düzenleme tarihinde hesap sahibi şirket adına çek keşide etme yetkisinin bulunup bulunmadığı araştırılarak varsa yetki belgesinin getirtilmesinde ve hükümden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri de dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 21.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.