Karşılıksız çek 35 e göre tebligat
T.C.
YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi                www.neohukuk.net
Esas No: 2010/8106
Mahkemesi: Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi
M. Esas No: 2007/739
M. Karar No: 2007/630
İlgili Mad.: Karşılıksız Çek Keşide Etme, Tebligat Kanunu 35
Karar No: 2010/12412
1-Karşılıksız çek keşide etmekten sanık ….. ya tebligat yapılmayan adresine doğrudan Tebligat Kanununun 35. maddesi hükümlerine göre karar tebliği yapıldığından ve yine sanık … ya yokluğunda verilen hükümde, yasa yoluna başvuru yöntemi gösterilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.09.2007 gün 2007/161-177 sayılı kararında, yasa yolu, mercii, süresi ve yöntemini tam bir netlikle ifade eden yeni bir bildirimin, yöntemine uygun açıklamalı tebligatla sanığa usulüne uygun olarak tebliğine.
2. 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması BOZMAYI gerektirmiş dosyanın mahaline iade edilmek üzere mahalline gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25/05/2010 günü oybirliğiyle karar verildi.