KARŞILIKSIZ ÇEK, SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI
T.C.
YARGITAY
Daire:Y10. C.D.                  www.neohukuk.net
Tarih:20.09.2010
Mahkeme Esas No:2009/2057
Mahkeme Karar No:2010/18699
İlgili Maddeler:3167 sayılı çek kanunu 16.Mad. 5941 s. çek kanunu
İlgili Kavramlar: YENİ ÇEK KANUNUNA GÖRE SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI

Sanığın yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünün, 05.12.2007 tarihinde Tebligat Kanununun 35. maddesindeki yönteme uygun tebliği yapılmışsa da Antalya E tipi Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünün 21.05.2008 tarihli yazısından anlaşıldığı üzere sanığın, 23.10.2007 tarihinden itibaren Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğunun bildirilmiş olduğu nazara alınıp, Hükümde, CMK'nın 34/2. ve 232/6. maddeleri hükümlerine aykırı olarak, kanun yolu, başvuru şekli ve başvuru süresinin de açıkça belirtilmemiş olması karşısında, sanığın temyiz isteğinin süresinde olduğunun kabulüyle yapılan incelemede,
1- Gerekçeli karar başına sanığın soyadının yanlış yazılması,
2- Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 195. maddesinde belirtilen açıklamayı içerir davetiyenin tebliğ edilmesi halinde, yokluğunda karar verilebileceği gözetilmeksizin, söz konusu maddede belirtilen açıklamayı içermeyen davetiyenin tebliği ile yetinilerek, yokluğunda karar verilmesi suretiyle, sanığın savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun gözetilmemesi ve hükümden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanununa göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 20.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.