KARŞILIKSIZ ÇEK GARANTİ TUTARI
T.C.
Yargıtay                   www.neohukuk.net
Daire:19 H.D
Tarih:2010
Esas No:2009/5944
Karar No:2010/3403
İlgili Maddeler: 3167 Sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
KARŞILIKSIZ ÇEK GARANTİ TUTARI
BANKANIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ŞARTLARI
ÇEK YAPRAĞININ ASLININ BANKAYA TESLİM EDİLME ZORUNLULUĞU
KONU:
Davacı vekili, dava dışı borçlu tarafından keşide edilen ve toplam tutarı 4.000.00.- TL. bedelli (4) adet çekin muhatap banka olan davalıya ibraz edildiğini, ancak çeklerin karşılıksız çıkması üzerine bedellerinin tahsil edilmediğini, bankanın 3167 Sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca herbir çek yaprağından dolayı belli miktarda sorumluluğu bulunduğunu, bu bedelin tahsili için girişilen takibe davalının itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu öne sürerek davanın reddi ile % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Dayalı banka vekili, çek asıllarının ibraz anında müvekkili bankaya teslim edilmediğini öne sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, 3167 Sayılı Çek Kanunu 10. maddesi uyarınca dayalı bankanın herbir çek yaprağından dolayı çek hamiline karşı belli bir miktarda sorumluluğu bulunduğu bu bedelin ibraz anında istenmemiş olmasının sonradan talep edilmesine engel olmayacağı ve bu alacağın genel zamanaşımına tabii bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı yararına % 40 tazminata karar verilmiş, hüküm dayalı banka vekilince temyiz edilmiştir.

3167 Sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde 4814 Sayılı Kanun ile 26.2.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğünün 10. maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere çek hesabında bulunan miktarla sınırlı olduğu 10. maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmi ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisinin ücretsiz olarak hamile verileceği, çek hamilinin bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurulacağı gibi Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebileceği ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabileceği, mahkemece veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslının bu mercilere gönderileceği yasal hükme bağlanmıştır.

O halde mahkemece yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde çek asıllarının bankaya bırakılarak kısmi ödemenin talep edilmesi halinde bankanın ödeme yükümlülüğünün bulunduğu gözetilmeden yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle dayalı banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.03.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.