ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ KEŞİDECİ
T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2009/7835
KARAR NO : 2011/901
Karar Tarihi:31.01.2011

Y A R G I T A Y  İ L A M I
MAHKEMESİ : Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 15/04/2009
NUMARASI : 2009/96 - 2009/165
DAVACI : E.... K... İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
DAVALI : HASIMSIZ

Hasımsız olarak açılan davada Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 15.04.2009 tarih ve 2009/96 - 2009/165 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı temsilcisi, davacı şirkete ait olan çeklerin boş ve koçan halinde kaybolduğunu ileri sürerek, dava konusu çeklerin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamına göre, TTK'nun 669 ve devam eden maddeleri gereğince zayi nedeniyle çek iptal davası açma hakkı hamile tanınmış bir hak olduğu, keşidecinin bu hükme dayanarak iptal davası açma hakkı bulunmadığı, davacı şirketin iptalini istediği dava konusu çeklerin keşidecisi olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 31.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.