ÇEKTE İBRAZ TARİHİ TTK.nun 708.ve 720.maddeleri gereğince çekin yasal süresinde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi zorunludur.
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi                               www.neohukuk.net
ESAS NO : 2010/33793
KARAR NO : 2011/1765
İlgili Maddeler:TTK 708, 720, 721 İİK 170/a
İlgili Kavramlar:ÇEKTE İBRAZ TARİHİ
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : 2.İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/04/2009
NUMARASI : 2008/107-2009/87
Y A R G I T A Y İ L A M I
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu vekili tarafından İİK.nun 168/3.maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde icra hakimliğine başvurulduğu görülmüştür.
TTK.nun 708.ve 720.maddeleri gereğince çekin yasal süresinde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi zorunludur. Süresinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmediğinin aynı kanunun 720/2.maddesi gereğince;muhatap tarafından, "ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla belirlenmesi halinde hamilin cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat hakkının varlığından söz edilebilir.
TTK.nun 721/1.maddesine göre de; "çekin ibraz müddeti içinde muhatap bankaya ibrazı protesto veya buna muadil işlemle tesbit edildiği takdirde" yasal şekilde ibraz edildiğinin kabulü gerekir.
Somut olayda, her ne kadar muhatap Finansbank çekin ibraz anındaki fotokopisini göndermiş ise de; fotokopide ibraz kaşesi bulunmadığı gibi, çekin aslında da ibraz kaşesi bulunmamaktadır. Ayrıca muhatap bankanın ibraz şerhinde tarih yoksa, icra mahkemesince, bankaya sorulmak sureti ile ibraz tarihinin belirlenmesi mümkün değildir. Bu hususun icra mahkemesince İİK.nun 170/a maddesi gereğince kendiliğinden gözönüne alınması gerekir. İcra mahkemesince, bankaya sorulmak sureti ile ibraz tarihinin belirlenmesi ise, TTK.nun 720.maddesi içeriğine aykırıdır. (HGK.25.6.2008, 2008/12-450E.2008/452 K.sayılı kararı)
Şu durumda alacaklının takip hakkı bulunmadığından şikayetin kabulü ile İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :
Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.